แนะนำทรัพยากร

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
หนังสือราชการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (EdpeX หลักสูตรสายสนับสนุน รุ่นที่ 5) rattikarn02 months 4 weeks ago
หนังสือราชการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (EbpeX หลักสูตรสายสนับสนุน รุ่นที่ 1)" rattikarn02 months 4 weeks ago
หนังสือราชการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (EdpeX หลักสูตรสายสนับสนุน รุ่นที่ 3) rattikarn02 months 4 weeks ago
หนังสือราชการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (EdpeX หลักสูตรสายสนับสนุน รุ่นที่ 2) rattikarn02 months 4 weeks ago
หนังสือราชการให้ข้าราชการไปราชการ rattikarn02 months 4 weeks ago
หนังสือราชการให้ข้าราชการไปราชการ rattikarn02 months 4 weeks ago
หนังสือราชการให้อาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ rattikarn02 months 4 weeks ago
หนังสือราชการให้อาจารย์ไปราชการ rattikarn02 months 4 weeks ago
หนังสือราชการแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและทดสอบทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ rattikarn02 months 4 weeks ago
หนังสือราชการให้รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ rattikarn02 months 4 weeks ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 25/7/2561 panthong02 months 4 weeks ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 24/7/2561 panthong03 months 2 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 23/7/2561 panthong03 months 1 day ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 20/7/2561 panthong03 months 1 day ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 19/7/2561 panthong03 months 2 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (23 ก.ค. 61) turian03 months 2 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 18/7/2561 panthong03 months 5 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 17/7/2561 panthong03 months 6 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (18 ก.ค. 61) turian03 months 1 week ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 16/7/25616 panthong03 months 1 week ago
หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ rattikarn03 months 1 week ago
หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ rattikarn03 months 1 week ago
หนังสือราชการขอส่งไฟล์เอกสาร "แบบฟอร์มและกระดาษทำการ" ในการจัดทำกรอบอัตรากำลัง สายวิชาการและสานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564 rattikarn03 months 1 week ago
หนังสือราชการขอเแจ้งเปลี่ยนแปลงวันดำเนินการโครงการอบรมการใช้ระบบ e-Studentloan rattikarn03 months 1 week ago
หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ rattikarn03 months 1 week ago