บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentขอรายการหนังสือและทรัพยากรห้องสมุดด้านกฎหมาย rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอแจ้งการย้ายสำนักงานกรุงเทพ ของมหาวิทยาลัยเอเซียน rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกรู rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentการดำเนินงานกรณีการลับลอกตัดไม้พะยูง rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentโครงการคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องสมด Thailand 4.0 rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocument รายชื่อผู้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentแจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile rattikarn01 month 3 weeks ago
Articleอ่านหนังสือพิมพ์ ajchai01 month 3 weeks ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์แจ้งเลื่อนการทดสอบวัดความรู้เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอใช้สถานที่ในการจัดโครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentการหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในเดือนกรกฎาคม 2560 rattikarn01 month 4 weeks ago
eDocumentขอใช้สถานที่ในการจัดโครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน rattikarn01 month 4 weeks ago
eDocumentขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน rattikarn01 month 4 weeks ago
eDocumentเรียนเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการ "กิหมี หมาจาก นมสิงห์" rattikarn01 month 4 weeks ago
eDocumentการจัดนิทรรศการ "84 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่ วไลยอลงกรณ์" rattikarn01 month 4 weeks ago
eDocumentขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ระดับหน่วยงานสนุบสนุน (สำนัก/สถาบัน/งาน) rattikarn02 months 2 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ rattikarn02 months 2 days ago
eDocumentแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn02 months 2 days ago
eDocumentขอมอบสารสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และคู่มือองค์ความรู้และหลักสูตรการฝึกอบรม rattikarn02 months 3 days ago
eDocumentขอให้แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับอบรมในโครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและโครงการอบรมการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารและการปฏิบัติงาน rattikarn02 months 3 days ago
eDocumentขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 เรื่อง "พหุลักษณ์สังคมไทยใต้ร่มพระบารมี" rattikarn02 months 3 days ago
eDocumentแจ้ง (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 rattikarn02 months 3 days ago
eDocumentการลงทะเบียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤติ rattikarn02 months 3 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างพระพิฆเนศ ปางนฤตะ ประจำคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา rattikarn02 months 3 days ago
eDocumentขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 7 rattikarn02 months 3 days ago

Pages