บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการของชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสุมดแห่งประเทศไทยฯ rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 rattikarn02 months 1 week ago
หน้าเพจแนะนำวารสารใหม่ thipatinan02 months 1 week ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentการส่งเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentขอมอบหนังสือ rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentการเบิกจ่ายเงินตอบแทการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentขอรณรงค์และเสนอแนะแนวทางป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentขอแจ้ง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตร์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentขออุญาตเลื่อใช้ห้องบริการคอมพิวเตอร์เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านคนต้นแบบ rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมประชุม rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentขอเชิญเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentขอเชิญประชุมคณบดีสัญจร และการส่งเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุม rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายวันปัจจุบัน rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentแจ้งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560 rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentมอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentส่งคำสั่งให้นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentส่งคำสั่งให้นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentขอเชิญเข้าชมนิทรรศการานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร rattikarn02 months 1 week ago
eDocumentการส่งเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 rattikarn02 months 1 week ago

Pages