ติดต่อห้องสมุด: 66 25290674 | arti@vru.ac.th

VRU GREEN Library

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความมุ่งมั่นพัฒนาสู่ ห้องสมุดสีเขียว อย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนของความเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ของท้องถิ่น ในจังหวัดปทุมธานี

ฐานข้อมูล/งานวิจัยออนไลน์

Online Database

วารสารออนไลน์/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

eMagazine/eBooks

กฤตภาคข่าวออนไลน์

News Clipping

หนังสือ งานวิจัย

Open Access

Research Support

ค้นหางานวิจัย

EBSCO Discovery

Keyword Title Author

Online Database

1

ABI/INFORM Collection

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่...

2

ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอ...

3

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ...

4

SpringerLink – Journal

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน...

5

Web of Science

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2...

6

Academic Search Complete

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ป...

7

H.W. Wilson (12 Subjects)

เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art ,Business, Education, General Science, Humanities, Library and Informati...

8

EBSCO Discovery Service Plus Full Text

ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ...

9

American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที...

10

Emerald Management (EM92)

เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ ...

11

ProQuest Dissertation & Theses Global

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุ...

12

. ScienceDirect

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อม...

Open Access

1

InTech - Open Science

InTechOpen is the world's largest Science, Technology and Medicine Open Access book publisher. With a goal to provide free online access to research since 2004, InTechOpen has...

2

OpenStax

Free textbooks for college students 100% legally....

News Clipping

1

IQ NewsClips

(เข้าผ่าน VPN ของมหาวิทยาลัย ) อ่านข่าว ติดตามข่าวต่างๆ ได้จากหนังสือพิมพ์...

eBooks/eMagazines

1

EBSCO eBook Acadermic Collection

EBSCO : eBook Collection provides access to electronic books of 5,962 titles and free access to 3,400 titles coverage from 1971-. (หากต้องการใช้นอกมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องใช้VPN ข...

2

GALE Virtual Reference Library (e-Books)

This is the eBook platform from Gale publisher for multidisciplinary research. It is accessible online from the library or remotely 24/7 without check-in/out. The platform provi...

3

Google Books

Search the full text of books. Find the perfect book for your purposes and discover new ones that interest you. Browse books online...

4

IG Publishing e-Books Library

IG Publishing e-Books Library 29 titles of Elsevier Science and Technology ebook. (หากต้องการใช้นอกมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องใช้ VPN)...

VRU Library
is the centre of
Knowledge

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดบทบาทในการเป็นผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ARIT Calendar

Computer LAB Calendar

Learning Space

Library Services

ยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ

บริการต่อการยืม-คืน การสืบค้นข้อมูลรายการทรัพยากร

ทรัพยากรสารสนเทศ

บริการยืม-คืน การยืมระหว่างห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล

สัมนา ฝึกอบรม

หลักสูตรระยะสั้น การสืบค้นฐานข้อมูล การเขียนบทความงานวิจัย การอ้างอิง

จองห้อง

ห้องศึกษากลุ่ม ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ระเบียบการให้บริการ

กฏระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ

อัตราค่าบริการ

ค่าปรับ ขอลดหย่อน ผ่อนผัน หนังสือหาย ทรัพยากรเสียหาย

Latest News

31

Oct

2018

การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช