ประชาสัมพันธ์เอกสารจำนวนทรัพยากรสารสนเทศประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศประจำหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิกเลือกได้ที่ >>เอกสารดาวน์โหลด<<

หนังสือ E-BOOK ของ EBSCO

Digital Countercultures and the Struggle for Community
Series : The Information Society Series
Authors : Lingel, Jessica
Publication Information :
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press. 2017
Categories :
COMPUTERS / Internet / Social Media
COMPUTERS / Internet / General
SOCIAL SCIENCE / General

The End of Animal Farming : How Scientists, Entrepreneurs, and Activists Are Building an Animal-Free Food System
Series : –
Authors :
Reese, Jacy
Publication Information:Boston :
Beacon Press. 2018
Categories :
NATURE / Animal Rights
SOCIAL SCIENCE / Agriculture & Food
TECHNOLOGY & ENGINEERING / Food Science / General

 

The Complete Book of Butchering, Smoking, Curing, and Sausage Making
Series : –
Authors :
Hasheider, PhilipPublication
Information : Ed.:Revised and expanded edition. Minneapolis, MN : Voyageur Press. 2017
Categories :
TECHNOLOGY & ENGINEERING / Food Science / General

 

Pro RESTful APIs : Design, Build and Integrate with REST, JSON, XML and JAX-RS
Series : –
Authors : Patni, Sanjay
Publication Information :
Santa Clara, California : Apress. 2017
Categories :
COMPUTERS / Internet / Web Programming
COMPUTERS / Programming / General
COMPUTERS / Languages / General

>>>ดูหนังสือเล่มอื่นต่อ<<<

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 3

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครู
ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รุ่นที่ 2

งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รุ่นที่ 2
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปเกิดทักษะ
ในการใช้งาน Google Classroom วันที่ 27-28  พฤษภาคม 2563
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การทดสอบความรู้เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
การทดสอบความรู้เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
เพื่อเข้าสู่สัญญาจ้างระยะที่สอง (วิชาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของ อวพช

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 เพื่อการประชาสัมพันธ์ปละเผยแพร่ภารกิจผลการดำเนินงานสำคัญของ อวพช โดยสามารถดาวโหลดรายงานประจำปี ได้จากเว็บไซต์ อวพช.
http://www.nsm.or.th/nsm/about-us/annual-report.html

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (วันที่ 3)
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กสทช ขอเชิญส่งบทความ วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์

ด้วยวารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์
ในสาขาวิศวกรรฒศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารจัดการ ตลอดจนสหสาขาวิชาทั้งภาษไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000 บาท โดยคำนวณจากหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่่ายจัดการผลิตโทรทัศน์ 02-670 8888 ต่อ 3755
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิส์ : nbtcjournal@mail.com

>>>อ่านรายละเอียดและดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่<<<

อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในการใช้งาน Google Classroom วันที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่่วไป” ภาคการศึกษาที่ 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอนผ่านแอพพลิเคชั่น Google classroom วันที่ 2
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 2


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ รวมถึงสร้างความเข้าใจในการวัดและการประเมินผลตามแนวทางของ PISA ที่จะมีการจัดสอบในปี 2564