●แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
●ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่นสำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

โครงสร้างสำนักวิทยบริการฯโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในตามตำแหน่งงาน

●แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
●แสดงข้อมูล อย่างน้อย ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

ผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ  ●รายนามผู้บริหารของหน่วยงาน

●แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

●แผนกลยุทธ์ 2565-2569 สำนักวิทยบริการ  ●แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
●ที่อยู่หน่วยงาน  ●หมายเลขโทรศัพท์  ●หมายเลขโทรสาร  ●ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ●แผนที่ตั้งหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

●แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

●แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
●เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2565

หน้า Web site  ●facebookสำนักวิทยบริการ  ●ข่าวประชาสัมพันธ์

●แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A)ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น(ได้ด้วยเบราเซอร์ทุกตัว)

กระดานถามตอบ Q&A

●แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

Facebook  Web Site

●แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

●แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565

●แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนิน งานประจำปี
●มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
●สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบครุม ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

●รายงานการประชุมกรรมการบริหาร มกราคม 2565  ●รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 2565-ไตรมาสที่-1

●แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
●มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564  ●รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 2564

●แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
●มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

●ระบบกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุุด

●แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
●มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วยบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
●หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

คู่มือประชาชน  ●คุ่มือการบริการจัดการสมาชิกห้องสมุด  ●ประกาศเรื่อง-การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

●แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
●สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบครุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

●สถิติการเข้าใช้บริการ  ●รายงานการใช้ทรัพยการสารสนเทศ

●แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

●รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2564

●แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้รับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
●สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

vpn  ●คู่มือการใช้งาน VPN  ●Eservice

●แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ที่มีระยะ 1 ปี
●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับ ใช้ในปี พ.ศ. 2565

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

●แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565  ●กนผ.01-2565  ●กนผ.02-2565

●แสดงความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปี
●มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
●สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบครุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

●รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 2565-ไตรมาสที่-1

●แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
●มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

●รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564  ●รายละเอียดการตั้งเบิกงบประมาณ 2564

●แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการตัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
●เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2565
*กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฏหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจักซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

●แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

●แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศการการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
●เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2564

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

●ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

●แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
●มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
●เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบครุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

●สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ●สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน-ปีงบประมาณ-2565

●แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
●มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564  ●รายละเอียดการตั้งเบิกงบประมาณ 2564  ●กนผ 05 เพิ่มพื้นที่สีเขียว green zone อ.มณทิพย์ งบรายได้  ●กนผ. 05 โครงการส่งเสริมการอ่าน อ.กมลมาศ งบรายได้  ●กนผ 05 พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้ ALIST อ.กมลมาศ  ●กนผ 05 การจัดการความรู้ KM อ.มณทิพย์ งบแผ่นดิน  ●กนผ 05 การปลูกผักสวนครัววิถีคนเมือง อ.มณทิพย์ งบรายได้  ●กนผ 05 webometrics อ.ณัฐพงศ์ งบรายได้  ●กนผ. 05 โครงการพัฒนาบุคลากร อ.กมลมาศ งบรายได้  ●กนผ 05 พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร อว. อ.กมลมาศ งบแผ่นดิน  ●กนผ 05 การจัดประชุมกรรมการจำส่วนราชการ อ.มณทิพย์  ●กนผ 05 บริหารสำนักงาน งบ ผ. และ ก. อ.ณัฐพงศ์  ●กนผ 05 กิจกรรม DIY งบรายได้ อ.มณทิพย์  ●กนผ. 05 Green sec อ.ณัฐพงศ์ 2564  ●กนผ 05 จัดหาทรัพยากร ผศ.กมลมาศ  ●กนผ 05 พัฒนาฐานข้อมูล RFID ผศ.กมลมาศ  ●กนผ. 05 โครงการพิเศษ บริหารสำนักงาน อ.ณัฐพงศ์

 

●เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
●แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ●นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักวิทยบริการฯ  ●แผนพัฒนาบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย 2561-2565

●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
●แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2565

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร  ●กรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565  ●การจัดการความสุขให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
●การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
●การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
●การพัฒนาบุคลากร
●การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
●การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
*กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารบุคคลหน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากร  ●หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก  ●ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากร  ●ประกาศปฏิทินกำหนดวันสอบวัดความรู้  ●หลักเกณฑ์การประเมินผลข้าราชการ  ●หลักเกณฑ์การประเมินผลพนักงานมหาวิทยาลัย  ●ความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพ  ●หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการ

●แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
●มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ●เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2564

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

รายงานผลการประเมินแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 2564

●แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
●มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

●แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
●สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

แจ้งเรื่องร้องเรียน

●แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
●มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
●สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบครุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ●รายงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 1-2565

●แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
●สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

●แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการ2558  ●ประกาศมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชการ-2564  ●การประชุมกรรมการประจำส่วนราชการ ปีการศึกษา2563

●แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
●ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
*ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท.กำหนด

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

นโยบายไม่รับของขวัญ No gift Policy  ●ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญมหาวิทยาลัย  ●ประกาศเจตจำนงป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565

●แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
●เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ITA  ●Valaya จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเราA  ●มรภ.วไลยอลงกรณ์ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

●แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
●มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2565

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประจำปี 2564

●แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
●เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2565

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประจำปี 2564

●แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตราฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
●เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2565

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

การส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย  ●Valaya จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา  ●การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ITA  ●มหาวิทยาลัยจัดประชุม ITA 2/2564

●แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยปรพกอบด้วย โครงการ กิจกรรมงบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ
●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2565

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

●แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
●มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
●สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบครุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

●แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
●มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563

●แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
●มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
●มีการกำหนดแนวทาง การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตราการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผละการประเมินฯ โดยมีรายละเอีนดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

ผลประเมินคุณธรรมฯ 2564 และแนวทาง ปี 2565  ●นโยบายการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

●แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตราการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
●มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2565

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

การส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใส  ●นโยบายความซื่อสัตย์และความโปร่งใส พ.ศ. 2565