ข้อมูลบริการ
ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการ
กฎระเบียบการเข้าใช้บริการ
การสมัครเป็นสมาชิก
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
ความรับผิดชอบของสมาชิก
ประเภททรัพยากรที่ให้บริการ
สิทธิการยืมทรัพยากร
วิธีปฏิบัติในการยืมทรัพยากร
การชดใช้ทรัพยากรที่ชำรุด สูญหาย
   
  บริการของหน่วงงานภายใน
งานบริการยืม - คืน
งานบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
งานบริการวิจัยและวิทยานิพนธ์
งานบริการโสตทัศนวัสดุ
งานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
   
   
   
   
   
 
   
   
 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
  - ทรัพยากรสารสนเทศทั่วไป ได้แก่ หนังสือ ตำรา เอกสารผลงานทางวิชาการ วารสารและนิตยสารฉบับล่วงเวลา
หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา สื่อโสตทัศนวัสดุ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ
  - ทรัพยากรสารสนเทศพิเศษ ได้แก่ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์และปัญหาพิเศษ
  - ได้แก่ วารสารและนิตยสารฉบับปัจจุบัน หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน หนังสือหายาก หนังสืออ้างอิง เช่น สารานุกรม พจนานุกรม ทำเนียบนามและสิ่งพิมพ์อื่นๆ
   
   
   
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 0-2529-1967,0-2529-1976
เปิดบริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 – 19.30 น และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 18.00 น. และปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์