หมวดที่ 1

การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  • กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ภายใต้บริบทและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร
  • แต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย คณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกหมวด และมีส่วนร่วมด้วยกันทุกฝ่าย กำหนดอำนาจ บทบาท หน้าที่รับผิดชอบชัดเจน
  • ระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียว พร้อมทั้งวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีนัยสำคัญ
  • รวบรวมกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
  • สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่พนักงานเรื่องก๊าซเรือนกระจก ตั้งเป้าหมายและเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสานักงาน
  • กำหนดแผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานที่ขอต่ออายุ)
  • ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

ตัวชี้วัดการประเมิน

1.1  การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

1.2 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

๑.๖ แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

๑.๗ การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานที่ขอต่ออายุ)

๑.๘ การทบทวนฝ่ายบริหาร