สำรวจพื้นที่ เพื่อการจัดตั้งและเปิดศูนย์ที่ปรึกษาชุมชนดิจิทัล

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองผู้อำนวยการ
และตัวแทนบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ สำรวจพื้นที่
เพื่อการจัดตั้งและเปิดศูนย์ที่ปรึกษาชุมชนดิจิทัล
ในโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ โครงการชุมชนดิจิทัล
(Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21
กิจกรรม ชุมชนดิจิทัล จังหวัดปทุมธานี
ณ วัดชัยสิทธาวาส ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
กิจกรรมโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community)

วันที่ 7-8 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 15.00 น.
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์ผู้อำนวยการ
คณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
รวมถึงตัวแทนคณะอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
ดำเนินกิจกรรมโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community)
เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 กิจกรรม ชุมชนดิจิทัล จังหวัดปทุมธานี
เพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นใน
การพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชน

VRU Courses

ภาพกิจกรรม