2.2.2(7) สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวนบุคลากรสายวิชาการ หน้า 26)