2.2.2(9) บันทึกข้อความที่ อว 0630.11839 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรื่องรายงานงานข้อมูลหลักสูตรและจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562