2.2.4(4) บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรอบรมจากหน่วยงานต่างๆ