สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ตลอดจนแนวทางที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ และจัดทำแผนการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ปี 2557 – 2561 โดยมี (เอกสารหลักฐาน 1.1) ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 – 2561 (เอกสารหลักฐาน 1.2) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมธิบาล  กลยุทธ์ที่ 5.3  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ในการกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการบริหารจัดการห้องสมุดและอื่นๆ ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์    พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 3. เป็นแหล่งบริการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 4. จัดหาและจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

 1. บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 2. สำนักวิทยบริการฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะและของเสียโดยใช้หลักการและเครื่องมือที่เหมาะสม
 3. สำนักวิทยบริการฯ เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 4. สำนักวิทยบริการฯ มีแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนบุคลากรร้อยละ 80  ของสำนักวิทยบริการฯ ที่รับการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 2. สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการทำกิจกรรมร้อยละ 5 ของจำนวนกิจกรรมที่กำหนดทั้งหมด
 3. จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ  ในด้านความรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 5 ของจำนวนทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ
 4. จำนวนแผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์ที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมครบทุกด้าน

ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                            สำนักวิทยบริการฯ  มีการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน และเป็นห้องสมุดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Library) ดังต่อไปนี้

 1.  กำหนดให้นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการบริหารจัดการสำนัก
 2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ทรัพยากรสารสนเทศด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
 3. สร้างเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี และพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว โดยใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

                          สำนักวิทยบริการฯ กำหนดยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ที่ 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมธิบาล  กลยุทธ์ที่ 5.3  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ในการกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการบริหารจัดการห้องสมุดและอื่นๆ เป็นต้น มีแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว (เอกสารหลักฐาน 1.3) โดยสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 5 ข้อ และทำการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว จำนวน 5 ชุด (เอกสารหลักฐาน 1.4) ดังนี้

 • คณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์
 • คณะกรรมการดำเนินนงาน DIY
 • คณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงาน/การใช้พลังงานทดแทน
 • คณะกรรมการอบรมบุคลากร/ที่จัดให้กับหน่วยงานและบุคคลากรภายนอก
 • คณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมฯ

                           สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดทำเอกสาร ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ในปี พ.ศ. 2560 ตามนโยบายมหาวิทยาลัย    สีเขียว (Green University) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (เอกสารหลักฐาน 1.5) ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมให้บุคลากรสำนักและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักรู้ ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการ
 2. จัดการโครงการสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทางกายภาพ ให้เอื้อต่อการลดการใช้พลังงานและ         ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดการภูมิทัศน์และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบห้องสมุด
 3. บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และให้บริการห้องสมุด สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 4. บริหารจัดการสำนักให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเพื่อดำเนินการตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม     ลดการใช้สารเคมี การจัดการขยะ  น้ำเสีย และมลพิษ การประหยัดไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากร รวมทั้งการใช้พลังงานทดแทนในสำนัก
 5. จัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการโดยพิจารณาถึงการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 6. บริหารจัดการการขนส่งและการเดินทางให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
 7. พัฒนาความร่วมมือในลักษณะเครือข่าย เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้ร่วมกัน
 8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารร่วมให้การสนับสนุนและมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

                       สำนักวิทยบริการฯ ส่งเอกสารประกาศนโยบาย เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เพื่อให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ(เอกสารหลักฐาน 1.6) และให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ลงลายมือชื่อผู้รับทราบประกาศฯ (เอกสารหลักฐาน 1.7)  และมีการรายงานและแจ้งประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯรับทราบโดยทั่วกัน ในการประชุมบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3  เมื่อพฤหัสบดีที่ 18  มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการรายงานและเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ 3.2 โครงการห้องสมุดสีเขียว : (Green Library) เพื่อการชี้แจงประกาศ เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้ง 8 ข้อให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ รับทราบ  มีการกำหนดแผนงานและกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว การรายงานข้อมูลมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและผู้รับผิดชอบกำกับดูแลและรวบรวมผลการดำเนินงานตามหมวดต่างๆ อย่างไรบ้าง (เอกสารหลักฐาน 1.8)

                         สำนักวิทยบริการฯ มีการติดป้ายประกาศตามบอร์ดของสำนักวิทยบริการฯ และบริเวณภายในภายในลิฟต์อาคารวิทยบริการ จำนวน 4 ชั้น ของสำนักวิทยบริการฯ     (เอกสารหลักฐาน 1.9)  และทำการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง face book ข่าวประชาสัมพันธ์ (เอกสารหลักฐาน 1.10) และจดหมายข่าวสำนักวิทยบริการฯ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2561 ส่งให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อรับประกาศทราบทั่วกัน (เอกสารหลักฐาน 1.11)  เป็นต้น

 • คณะกรรมการดำเนินงานปรับปรงภูมิทัศน์
 • คณะกรรมการดำเนินงาน DIY
 • คณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงาน/การใช้พลังงานทดแทน
 • คณะกรรมการอบรมบุคลากร/ที่จัดให้กับหน่วยงานและบุคคลากรภายนอก
 • คณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมฯ