วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาสู่คลังปัญญาของมหาวิทยาลัย

วัฒนธรรมองค์กร

สมรรถนะองค์กร

เต็มใจให้บริการเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ห้องสมุดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยม : A R I T

พันธกิจ

A= Activeness         กำหนดทิศทางการนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
R= Responsibility   มีจริยธรรมและความโปร่งใส
I = Impression          มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้า
T= Teamwork           ให้ความสำคัญกับบุคลากร

  1. รวบรวม เก็บรักษาและให้บริการผลงานวิชาการ งานวิจัย ที่มาจากบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
  2. การบริการสารสนเทศทุกรูปแบบ สนับสนุนภารกิจและดำเนินการให้สอดคล้องตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
  3. พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และงานบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
  4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการฯและความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ทำเนียบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทรศัพท 02-5291967
โทรสาร 02-5291967 ต่อ 24
E-MAIL : arit@vru.ac.th