ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 วันที่ 7- 8 ธันวาคม 2565 คลิ๊กลิงค์ : http://bit.ly/3YBpsOI หรือสแกน QR CODE ด้านบนนี้

การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 พบกับกิจกรรมในงาน > หนังสือมีชีวิต “ศาสตร์การรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาการแพทย์โบราณ” โดย พล.ต.ท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี > การสาธิตวัฒนธรรมชาวมอญ ข้าวแช่รามัญ, กาละแม, หางหงส์ธงตะขาบ > การจำลองประเพณีรำพาข้าวสาร > หนังสือมีชีวิต อื่น ๆ คลิก http://lib.vru.ac.th/index.php/human-library/ สนใจลงทะเบียน https://shorturl.asia/rW6Ge

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

วิสัยทัศน์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมให้บริการสู่ความเป็นเลิศ #I’m VALAYA I’m: Integrated การบูรณาการ/ผสมผสาน V: Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ A: Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ L: Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง A: Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง Y: Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ A: Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #Greenlibrary มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #วไลยอลงกรณ์#Valaya Facebook: https://www.facebook.com/lib.vru.ac.th www : http://lib.vru.ac.th/ www : http://www.vru.ac.th

ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนของสังคมไทย Click เพื่ออ่าน

หลักสูตร DL104 และ DL105 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาพพูดแทนด้วย Canva และ การสร้างสถานีถ่ายทอดสด Streamyard

อบรมเชิงปฏิบัติการ DL104 การใช้ภาพพูดแทนด้วย Canva และ DL105 การสร้างสถานีถ่ายทอดสด Streamyard ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 12.30 -17.00 น. หัวข้อการอบรม > การสร้างสื่อภาพและวิดีโออย่างสร้างสรรค์ด้วย Canva > การเตรียมข้อมูลพื้นฐานและการลดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและการจัดการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์การถ่ายทอดสดอย่างง่าย ๆด้วย Streamyard ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE 111 Sect.08 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab

เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการเขียนอ้างอิง บรรณานุกรม ให้กับนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1ณ ห้อง Inspiration Lab ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง

ประชาสัมพันธ์วารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร”

ประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดทำวารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร” ในรูปแบบออนไลน์

บัณฑิตวิทยาลัย จาก ม.ราชภัฏอุดรธานี เข้าเยี่ยมชม

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ