เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

 สำนักวิทยบริการฯ เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หัวข้อ “การสืบค้นฐานข้อมูลผ่านกล่องการสืบค้นEBSCO Discovery Service (EDS) และ E-Book”  ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา: 13.30 – 15.30 น.ในรูปแบบ On-site สถานที่จัดอบรม: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Literacy)หลักสูตร DL106-Data analytics

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผศ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Literacy) หลักสูตร DL106-Data analytics โดยมี อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และการเขียนอ้างอิง บรรณานุกรม ให้กับนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ณ ห้อง Inspiration Lab ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ขอเชิญชวน นักอ่านตัวยง!! ร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสะสมแสตมป์แลกของรางวัล กติกา ยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท จำนวน 1 เล่ม / รายการรับแสตมป์สะสม จำนวน 1 ดวง สะสมครบตามจำนวนนำมาแลกของรางวัลตามที่กำหนดติดต่อขอแลกของรางวัลได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการผู้ใช้บริการสามารถแนะนำจัดโปรอย่างไรให้ได้แสตมป์เพิ่ม

คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พาคณะอาจารย์ จากคณะและหลักสูตรต่าง ๆ เข้าร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

หลักสูตร DL104 และ DL105 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาพพูดแทนด้วย Canva และ การสร้างสถานีถ่ายทอดสด Streamyard

สนใจสมัครเลย หลักสูตร DL104 และ DL105 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาพพูดแทนด้วย Canva และ การสร้างสถานีถ่ายทอดสด Streamyardฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย ในรูปแบบ Onsite เปิดรับลงทะเบียนจนถึง วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการฯ เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ DL104 การใช้ภาพพูดแทนด้วย Canva และ DL105 การสร้างสถานีถ่ายทอดสด Streamyard ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 12.30 -17.00 น. หัวข้อการอบรม > การสร้างสื่อภาพและวิดีโออย่างสร้างสรรค์ด้วย Canva > การเตรียมข้อมูลพื้นฐานและการลดข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และการจัดการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์การถ่ายทอดสดอย่างง่าย ๆ ด้วย Streamyard ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงทะเบียน สแกน…

หลักสูตร DL106 อบรมเชิงปฏิบัติการ Data Analytics

หลักสูตร DL106 อบรมเชิงปฏิบัติการ Data Analytics ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย ในรูปแบบ Onsite เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการฯ เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Analytics ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 -16.30 น. เนื้อหาในการอบรม มีดังนี้ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมข้อมูลพื้นฐานและการลดข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และการจัดการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel Table และ Pirot Table การนำเสนอข้อมูลและสร้าง Dashboard ด้วย Excel Chart และ Pirot Chart ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงทะเบียน สแกน QR…

โครงการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ด้วย Microsoft Teams”

โครงการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ด้วย Microsoft Teams”Workshop แบบเข้มข้น โครงการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลสำหรับอาจารย์ทีมวิทยากร จากMicrosoft Thailand รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-16.30 น.onsite พบกันได้ที่ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์และติดตามการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์หมายเหตุ ผู้เข้ารับการอบรม กรุณานำเครื่อง Notebook มาเอง เพื่อสามารถติดตั้งและลงโปรแกรมเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม”ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนด้วย Microsoft Teams รุ่น 1 ” โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดย ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิสัยทัศน์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมให้บริการสู่ความเป็นเลิศ #I’m VALAYA I’m: Integrated การบูรณาการ/ผสมผสาน V: Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ A: Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ L: Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง…

ร่วมเสนอรายการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาเข้าห้องสมุด

📣 📣& & สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมเสนอรายการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาเข้าห้องสมุด ช่องทางการเสนอรายการทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด โดยมีช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 1. สแกน QR Code หรือ คลิก Link ดังนี้ – แบบฟอร์มแบบฟอร์มออนไลน์: https://bit.ly/3xoZVNp – แบบฟอร์มสำรวจความต้องการเสนอรายการทรัพยากรสารสนเทศ: https://bit.ly/39q4QV3 2. งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 3. Facebook สำนักวิทยบริการฯ 4. จุดบริการภายในสำนักวิทยบริการฯ หากพบปัญหาหรือไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปิยนันท์ ลีละชาต โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข: 087-022-8724 โทรศัพท์ภายในหมายเลข: 124 ต่อ 27 E-mail : piyanan@vru.ac.th หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook : สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ Website: lib.vru.ac.th