โครงการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

 โครงการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ด้วย Microsoft Teams”Workshop แบบเข้มข้น โครงการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลสำหรับอาจารย์ทีมวิทยากร จากMicrosoft Thailand รุ่นที่ 1 วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-16.30 น. รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-16.30 น.ลงทะเบียนอบรม ได้ที่ https://bit.ly/msteamvruปิดรับลงทะเบียน  วันที่ 14 มิถุนายน 2565ติดตามการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์หมายเหตุ ผู้เข้ารับการอบรม กรุณานำเครื่อง Notebook มาเอง เพื่อสามารถติดตั้งและลงโปรแกรมเพิ่มเติม

แจ้งครบกำหนดส่งคืนทรัพยากร สมาชิกประเภทอาจารย์

แจ้งครบกำหนดส่งคืนทรัพยากร สมาชิกประเภทอาจารย์ สมาชิกประเภทอาจารย์ ที่ท่านยืมทรัพยากร จะครบกำหนดส่งใน วันที่ 19-20 มิถุนายน 2565 ท่านสามารถคืน /ยืมทรัพยากรต่อทันที ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 โทร.02-529-1967 ต่อ 10

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ประจำเดือน มีนาคม 2565 ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ประจำเดือน มีนาคม 2565 ครั้งที่ 3/2565ณ ห้องผู้อำนวยการสำนัก ชั้น 1 อาคารหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมให้บริการสู่ความเป็นเลิศ#IamVALAYA A : Acceptae and Feiendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร#Greenlibraryมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์Facebook: https://www.facebook.com/lib.vru.ac.thwww : http://lib.vru.ac.th/www : http://www.vru.ac.th

DL103 การสืบค้นฐานข้อมูล การใช้งานระบบ VPN การจัดการข้อมูลบรรณานุกรม

หลักสูตร DL103 การสืบค้นฐานข้อมูล การใช้งานระบบ VPN การจัดการข้อมูลบรรณานุกรมการช่วยแทรก การอ้างอิงภายในเนื้อหา การจัดทำรายการบรรณานุกรมท้ายบทความวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ผ่าน Zoomสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมให้บริการสู่ความเป็นเลิศ #IamVALAYAV : Visionary เป็นผู้รอบรู้ A : Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้งานสารสนเทศ (Microsoft Office)

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษามาอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้งานสารสนเทศ (Microsoft Office) เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมให้บริการสู่ความเป็นเลิศ #IamVALAYA A : Acceptae and Feiendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร#Greenlibraryมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์Facebook: https://www.facebook.com/lib.vru.ac.thwww : http://lib.vru.ac.th/www : http://www.vru.ac.th

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยผู้อำนวยการสำนัก อ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ พร้อมด้วยบุคลลากร ร่วมกัน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมให้บริการสู่ความเป็นเลิศ#IamVALAYA A : Acceptae and Feiendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร#Greenlibraryมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์Facebook: https://www.facebook.com/lib.vru.ac.thwww : http://lib.vru.ac.th/www : http://www.vru.ac.th

อบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้รูปแบบ Blended Learning

วันที่ 31 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้รูปแบบ Blended Learningณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมให้บริการสู่ความเป็นเลิศ #IamVALAYA A : Acceptae and Feiendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร#Greenlibraryมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์Facebook: https://www.facebook.com/lib.vru.ac.thwww : http://lib.vru.ac.th/www : http://www.vru.ac.th

อบรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ จัดอบรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.ณ ห้อง Inspiration Lab ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลางบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสังคมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์