อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการเขียนอ้างอิง บรรณานุกรม
ให้กับนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
ณ ห้อง Inspiration Lab ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง