หลักสูตร DL104 และ DL105 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาพพูดแทนด้วย Canva และ การสร้างสถานีถ่ายทอดสด Streamyard

อบรมเชิงปฏิบัติการ DL104 การใช้ภาพพูดแทนด้วย Canva และ
DL105 การสร้างสถานีถ่ายทอดสด Streamyard

ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 12.30 -17.00 น.

หัวข้อการอบรม

⏺> การสร้างสื่อภาพและวิดีโออย่างสร้างสรรค์ด้วย Canva

⏺> การเตรียมข้อมูลพื้นฐานและการลดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและการจัดการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์การถ่ายทอดสดอย่างง่าย ๆด้วย Streamyard

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ