การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร

เสนอความต้องการ หนังสือ, E-book, วารสาร/นิตยสาร และวิจัย/วิทยานิพนธ์

ในกิจกรรม “การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ”

เพื่อดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และสนับสนุนการเรียนการสอน

ในวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ. บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *