ขอเชิญตอบแบบประเมินกิจกรรมการคัดเลือกและเสนอทรัพยากรสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญตอบแบบประเมินกิจกรรมการคัดเลือกและเสนอทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง กิจกรรมในครั้งต่อไป

Vector cartoon business people holding thank you sign for design.