ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญ…อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมคัดเลือก และเสนอจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด🔍📚 📌 ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

🥰กิจกรรมภายในงาน มีดังนี้

⭐️กิจกรรมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ พบกับศูนย์หนังสือ

✅ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ✅ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ✅ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

⭐️กิจกรรมอบรม

✅ “เทคนิคการสืบค้นข้อมูลการสร้างบรรณานุกรมและตรวจสอบคุณภาพวารสารอย่างง่ายจากฐานข้อมูลออนไลน์Academic Search Ultimate,Engineering Source”
วิทยากร คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช (Library Service Engineer,EBSCO Information Services)
ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

⭐️กิจกรรมหนังสือเปลี่ยนมือ

✅ กิจกรรมส่งต่อหนังสือมือสองให้กับผู้ที่สนใจเพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมแห่งการรักการอ่าน และการแบ่งปัน