แนะนำหนังสือ E-BOOK การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์วิถีพุทธ

.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์วิถีพุทธ เพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ในชุมชนวัดหนองม่วง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์;. พระนครศรีอยุธยา : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
[จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 41 ปี คณะสังคมศาสตร์ 26 มิถุนายน 2567]
[Ebook]  [PDF
ISBN : 978-616-300-923-4