แจ้งครบกำหนดส่งคืนทรัพยากร สมาชิกประเภท อาจารย์ท่านที่ยืมทรัพยากรจะครบกำหนดส่ง ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ท่านสามารถ คืนหรือยืม ทรัพยากรต่อทันทีและติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ด้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 โทรศัพท์หมายเลข 02-529-1967 เบอร์ภายในกด 124

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำรายงานการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปีการศึกษา 2566 เพื่อทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community)ในวันพฤหัสบดีที่ 7 และวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567ณ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 (สสว.1)ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีภายในกิจกรรมจะให้ความรู้เกี่ยวกับ  การใช้งาน Smart Phone เบื้องต้น การผลิต Digital Content …

สำนักวิทยบริการฯ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ICDL รอบข้อสอบจริง ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมาเข้าร่วมสอบตามรอบที่กำหนด ในวันพุธที่ 7 และวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และขอให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประชาชนมาในวันสอบด้วย สอบรอบที่ 1 (จำนวน 30 คน) …

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญ…อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมคัดเลือก และเสนอจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมภายในงาน มีดังนี้ กิจกรรมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ พบกับศูนย์หนังสือ …

ด้วยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565ในรูปแบบ E-book โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย สถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเลชายฝั่ง น้ำบาดาล คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายจากชุมชน อุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ และวัตถุอันตรายและดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษ เหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยด้านมลพิษเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ข้อมูลสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศผลผู้สอบผ่านการสอบทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลรอบข้อสอบคู่ขนาน เพื่อให้นักศึกษาได้สิทธิเข้าสอบ IC3 Digital Literacy Certification นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://shorturl.asia/8xEAy ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้สอบผ่านติดต่อขอเข้าสอบและเลือกรอบสอบได้ที่ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ รายละเอียดรอบสอบ ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 | …

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบ.ทศ.) สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึก และบุคลากร ร่วมตอบแบบสำรวจการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ (ครั้งที่ 2) ร่วมตอบแบบสำรวจที่: https://shorturl.at/bcwF4 เพื่อให้การบอกรับฐานข้อมูลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง สป.อว. ขอสำรวจรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (ครั้งที่ …