ปฐมนิเทศ ในรูปแบบ ON SITE

“VRU First Step of Learning”
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 | เวลา 08.00 – 16.00 น.
ระบบ (Zoom Cloud Meeting) และLive Facebook :
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชาสัมพันธ์จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564

กรมสรรพสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่36 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2564 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพามิต โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่
https://webdev.excise.go.th/ebooks/03-2021/  

ประชาสัมพันธ์จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2564

กรมสรรพสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่36 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2564 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพามิต โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่
https://webdev.excise.go.th/ebooks/02-2021/

ประชาสัมพันธ์หนังสือออนไลน์ E-BOOK

www.free-ebook.net เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับเอกสารออนไลน์ในรูปแบบของ ไฟล์ PDF และไฟล์รูปแบบเสียงมีให้เลือกหลายหมวดหมู่ในการเข้าใช้งานจำเป็นที่จะต้อง Login ก่อน โดยสมัครเป็นสมาชิกของเว็บหรือ login ผ่าน Facebook

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการค้นคว้าทางวิชาการ และสามารถติดตาามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินฯได้ที่
https://itas.nacc.go.th/

ประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี 2563 ของการรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของการรถไฟ ให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไปรับทราบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.railway.co.th/

ประชาสัมพันธ์ วารสารอาหารและยา

วารสารอาหารและยา เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีบทความวิจัยและบทความวิชาการ ฉบับละ 6 -10 เรื่อง กำหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับ เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ฉบับ เดือนกันยายน – ธันวาคม  เพื่อใช้เป็นสื่อกลางและเป็นเวทีทางวิชาการ  ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติดของนักวิชาการ ภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน

ประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ เข้าประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล เพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน “Groundwater Policy Hackathon for Community”
👉 ชิงเงินรางวัล 200,000 บาท 👈
📍 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 21 มีนาคม 2564
🔺 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cp-water.cpru.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a…/

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ
สมัครสอบ ” โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2564 “
สามารถลงทะเบียนสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564
สมัครสอบได้ที่ https://www.nstdaacademy.com/itpe/login.php
รายละเอียดเพิ่มเติม