ประชาสัมพันธ์ช่องทางการใช้งาน TAS2GO

แอปพลิเคชั่น “TAS2GO” (แทสทูโก) เป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตรและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งคำนึงถึงการใช้งานที่จะต้องใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก และไม่ซับซ้อน

ปฐมนิเทศ ในรูปแบบ ON SITE

“VRU First Step of Learning”
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 | เวลา 08.00 – 16.00 น.
ระบบ (Zoom Cloud Meeting) และLive Facebook :
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชาสัมพันธ์จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564

กรมสรรพสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่36 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2564 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพามิต โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่
https://webdev.excise.go.th/ebooks/03-2021/  

ประชาสัมพันธ์จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2564

กรมสรรพสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่36 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2564 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพามิต โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่
https://webdev.excise.go.th/ebooks/02-2021/

ประชาสัมพันธ์หนังสือออนไลน์ E-BOOK

www.free-ebook.net เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับเอกสารออนไลน์ในรูปแบบของ ไฟล์ PDF และไฟล์รูปแบบเสียงมีให้เลือกหลายหมวดหมู่ในการเข้าใช้งานจำเป็นที่จะต้อง Login ก่อน โดยสมัครเป็นสมาชิกของเว็บหรือ login ผ่าน Facebook

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการค้นคว้าทางวิชาการ และสามารถติดตาามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินฯได้ที่
https://itas.nacc.go.th/

ประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี 2563 ของการรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของการรถไฟ ให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไปรับทราบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.railway.co.th/