ประชาสัมพันธ์ จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 78

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำวารสารจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 78 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในของมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ หนังสือดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้จัดทำหนังสือดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน 2563 เพื่อนำเสนอดัชนีชี้วัดด้านแรงงานที่สำคัญ เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย มาตราการ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ เพื่อการปรับเปล่ยนกลยุทธ์ในการปฎิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14

เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงได้จัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 ขึ้น ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยใช้ชื่อการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

ประชาสัมพันธ์วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน

 สภาการสาธารณสุขชุุมชนได้จัดทำวารสารสภาการสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย เพื่อเผยแพร่ ให้กับนักศึกษา ประชาชน และองค์กรอื่นๆ ที่มีความสนใจในการพัฒนาองค์ความรู้

คำแนะนำการส่งบทความ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญส่งบทความ

วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจและการจัดการโดยนําเสนอในรูปแบบ
1. บทความวิชาการ
2. บทความหรือผลงานวิจัยที่ทําเสร็จสมบูรณ์แล้ว
3. ผู้นําเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ

กำหนดเผยแพร่    ปีละ 2 ฉบับ  ฉบับที่ 1  มกราคม –  มิถุนายน
 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม

ISSN : 0859-8185