ประชาสัมพันธ์วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่13 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ได้ดำเนินการจัดทำวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้าน มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ดูรายละเอียดได้ที่
 http://tci-thaijo.org/index.php/journal_sct
หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานบทความฉบับเต็ม(Full Paper)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมส่งผลงานบทความฉบับเต็ม
เข้าร่วมนำเสนอในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่16
ในวันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันว่าคม 2562

สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันว่าคม 2562 เพื่อเผยแพร่สถานการณ์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้ทาง http://www.onep.go.th/ หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่รายงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ได้จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรฐกิจ
-แรงงานไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม)2563
โดยเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ไฟล์
สามารถดาวน์โหลดได้ทาง
http://www.labour.go.th/index.php/plan/category/24-report4  หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแจกรางวัลของ EBSCO

กิจกรรมการตอบคำถามเพื่อแจกรางวัล “สายคล้องคอพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์”
ร่วมสนุกง่ายๆโดยสแกน QR Code แล้วตอบคำถาม
ระยะเวลาร่วมสนุก: ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2563
จับรางวัลและประกาศผลผู้โชคดี: วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่รายงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้จัดทำรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2563
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยเข้าได้ที่
http://social.nesdc.go.th เลือกที่เมนู เอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของ อวพช

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 เพื่อการประชาสัมพันธ์ปละเผยแพร่ภารกิจผลการดำเนินงานสำคัญของ อวพช โดยสามารถดาวโหลดรายงานประจำปี ได้จากเว็บไซต์ อวพช.
http://www.nsm.or.th/nsm/about-us/annual-report.html