ขอเชิญส่งบทความวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้จัดทำวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานด้านวิชกาาร ในสาขาวิชาการต่าง ๆ ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ วารสารมีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://skruart.skru.ac.th/

กสทช ขอเชิญส่งบทความ วารสารวิชาการ

ด้วยวารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์
ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
กิจการโทรคมนาคม กิจการยวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสือ โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000 บาท โดยคำนวณจากหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่่ายจัดการผลิตโทรทัศน์ 02-6708888 ต่อ 3755
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิส์ : nbtcjournal@mail.com

>>>อ่านรายละเอียดและดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่<<<

ประชาสัมพันธ์ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO

>>>เข้าใช้ฐานข้อมูลEbook Academic Collection<<<
>>>เข้าใช้ฐานข้อมูลEbook Subscription Clinical Collection Trial<<<

**หากต้องการใช้งานนอกสถาบันสามารถ access ด้วย
user : vru
password : library@2561

**หากท่านใช้งาน EDS สามารถเลือก content provider >> เลือกฐานข้อมูลใน list ได้

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14
หัวข้อ “Research and Innovations for All”
วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2563
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, จังหวัดอุบลราชธานี
Deadline submission: 15 พฤษภาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการ
ด้านสังคมศาสตร์ Social Science Asia ปีที่ 6 (ปี2021)
จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท
โดยผู้สนใจสามารถขอรับทุนได้ที่
ฝ่ายบริหารการจัดตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2563
เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและวงการวิทยาการของไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไประดับโลก

รายละเอียดข้อมูลขอรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563

กรมสรรพาสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWLETTER  ปีที่35 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563 เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพสามิตสามารถดาวโหลดจุลสารผ่านทางมือถือระบบสมาร์ทโฟน โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ จุลสารราชมงคลศรีวิชัยฉบับที่ 76 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลจุลสาร ฉบับที่76 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเป็นประโยชน์ทางการศึกษาสามารถดาวโหลดจุลสารได้ที่ http://pr.rmutsv.ac.th/node/2170

ข่าวประชาสัมพันธ์ จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2562

กรมสรรพาสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWLETTER  ปีที่34 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2562 เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพสามิตสามารถดาวโหลดจุลสารผ่านทางมือถือระบบสมาร์ทโฟน โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เรื่องมาตรการการเฝ้าระวังการระบาด

เรื่องมาตรการการเฝ้าระวังการระบาด การป้องกันและการแพร่ระบาด
ของโรคปอดอักเสบของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

สามารถติดตามสถานการณ์ การระบาดของโรคได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค  https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php