ข่าวประชาสัมพันธ์ จุลสารราชมงคลศรีวิชัยฉบับที่ 76 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลจุลสาร ฉบับที่76 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเป็นประโยชน์ทางการศึกษาสามารถดาวโหลดจุลสารได้ที่ http://pr.rmutsv.ac.th/node/2170

ข่าวประชาสัมพันธ์ จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2562

กรมสรรพาสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWLETTER  ปีที่34 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2562 เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพสามิตสามารถดาวโหลดจุลสารผ่านทางมือถือระบบสมาร์ทโฟน โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เรื่องมาตรการการเฝ้าระวังการระบาด

เรื่องมาตรการการเฝ้าระวังการระบาด การป้องกันและการแพร่ระบาด
ของโรคปอดอักเสบของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

สามารถติดตามสถานการณ์ การระบาดของโรคได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค  https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร 2 ฉบับ

มทร.อีสาน ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6  ฉบับที่ 2
มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานสิจัยของนักวิจัย จึงขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่  6  ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)  ISSN 2672-9342(Online)ทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/ และ วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2562) ISSN 2672-9369(Online)ทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว(วช)

สำนกงานการวิจัยแห่งชาติ(วช) ได้จัดทำหนังสือ จดหมายข่าว วช  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวดกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่ประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน สามารถเข้าชมและดาวโหลดไฟล์ได้ที่ http://www2.nrct.go.th/nrctnewsletter.aspx หรือที่ QR Code  นี้