หมวดที่ 5

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

มีกิจกรรมเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศในสานักงาน ดังนี้

  • กำหนดแผนการดูแลรักษาและผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและควบคุมกำกับให้ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด
  • สื่อสารหรือแจ้งให้พนักงานทราบสาเหตุมลพิษอากาศ วิธีการเตรียมความพร้อม และมาตรการลดการสัมผัสมลพิษทางอากาศอย่างถูกต้องและเหมาะสม
  • จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย ติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ชัดเจน และพนักงานสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง

(หมายเหตุ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษอากาศในสานักงาน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) เครื่องฟอกอากาศ ห้อง พื นห้อง เพดาน ม่าน มูลี่ พรมปูพื นห้อง อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ควันไอเสียรถยนต์ การปรับปรุงก่อสร้างสานักงาน การป้องกันและกาจัดแมลงที่จะสร้างมลพิษอากาศภายในสานักงาน ควันบุหรี่)

  • ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง โดยใช้วิธีการตรวจวัดความเข้มแสงตามกฎหมาย (วิธีการตรวจวัดแสง เครื่องวัดแสง ผู้ตรวจวัดแสง ความถี่ของการตรวจวัดและการแสดงผลการตรวจวัดแสง) และดำเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานกำหนด
  • กำหนดมาตรการเพื่อลดการเกิดเสียงมาประยุกต์ใช้ในสำนักงาน
  • วางแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงาน โดย จัดทำแผนผังของสำนักงาน กำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งพื้นที่เฉพาะ และพื้นที่ทั่วไป มีแผนงานการเพิ่มและคงรักษาไว้พื้นที่สีเขียวของสำนักงาน การควบคุมกำกับงานให้เป็นไปตามแผนงาน
  • ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ทำงาน เป็นต้น
  • ป้องกันและควบคุมสัตว์พาหะนำโรคในสำนักงาน (นกพิราบ หนู แมลงสาบ) อย่างเหมาะสม กำหนดความถี่ในการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค และจัดการแก้ไขปัญหาเมื่อพบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค
  • เตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินโดยกำหนดแผนจัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จัดทำแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม จัดหาอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพียงพอ พร้อมใช้งาน และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ พนักงานเข้าใจและสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเตือน

ตัวชี้วัดการประเมิน

5.1  อากาศในสำนักงาน

5.2 แสงในสำนักงาน

5.3 เสียง

5.4 ความน่าอยู่

5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน