●แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
●แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่นสำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

โครงสร้าง แผนผังโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ ตำแหน่งโครงสร้างสำนักวิทยบริการฯ

● แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย*
(1) ผู้บริหารสูงสุด
(2) รองผู้บริหารสูงสุด
● แสดงข้อมูลของผู้บริหาร แต่ละคน อ ย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ตำแหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

ผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ  

●แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอานาจของหน่วยงาน*
*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

อำนาจหน้าที่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ-พ.ศ.-2547

●แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E-mail
(4) แผนที่ตั้ง

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน และแผนที่ตั้ง

●แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
●แสดง QR code แบบวัด EITของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการ หรือติดต่อราชการมีโอกาส ได้มีส่วนร่วม ในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
●เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

หน้า Web site
facebookสำนักวิทยบริการ  

●แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คาตอบ กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็น การสื่อสารได้สองทาง(Q&A) ยกตัวอย่างเช่นMessenger Live Chat,Chatbot, Line officialAccount, Webboard*
● สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน
*ไม่รวมถึง E-mail

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

สอบถามข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ Q&A(Messenger LiveChat)

● แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียด
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
(2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
(3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2)
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

แผนกลยุทธ์ 2566 – 2570 
แผนปฏิบัติการ 2567

●แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2567
●ที่มีรายละเอียด
อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
(3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
(4) ระยะเวลาในการดาเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
●แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

แผนปฏิบัติการ 2567
ผลความก้าวหน้าตามแผน-การใช้งบประมาณ-2567
รายงานงบประมาณตามกิจกรรม

●แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียด
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่ม และสิ้นสุดการดำเนินการ)
(4) ปัญหา/อุปสรรค
(5) ข้อเสนอแนะ
เป็นรายงานผลของปีพ.ศ.2566

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

กนผ05-กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเข้าสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
กนผ05-กิจกรรมจัดตั้งและบริหารศูนย์สอบ-ICDL
กนผ05-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ-การสร้าง-สรรค์กิจกรรมผ่าน-Learning-Space-for-Kids
กนผ.-05-กิจกรรม-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ-EdPEx
กนผ.-05-โครงการพัฒนาบุคลากร-อ.ดร.ประพรรธน์
กนผ-05-พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้-ALIST
กนผ-05-การสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การปฏิบัติงาน-อ.มณทิพย์
กนผ-05-กิจกรรม-DIY-งบรายได้-อ.มณทิพย์
กนผ-05-กิจกรรม-green-library-2023-อ.มณทิพย์
กนผ-05-กิจกรรม-พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์-อว.-อ.ประพรรธน์
กนผ-05-กิจกรรม-ห้องสมุดมนุษย์-ผศ.มณทิพย์
กนผ-05-กิจกรรม-ห้องสมุดมนุษย์-ค่าลงทะเบียน-ผศ.มณทิพย์
กนผ-05-จัดหาทรัพยากร-ผศ.ทักษิณา
กนผ05-กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้
กนผ-05-บริหารสำนักงาน-อ.ประพรรธน์
กนผ-05-กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน-อ.มณทิพย์

●แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* ที่มีรายละเอียด
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่องาน
(2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
(4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนาข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบ ด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (จัดหาทรัพยากรฯ)
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (งานพัสดุ)
เผยแพร่บนเว็บไซต์

●แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือ ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* ที่มีรายละเอียด
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่องาน
(2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติาน
(3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
(4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
*กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนาข้อมูลดังกล่าว เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบ ด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

คู่มือประชาชน
คุ่มือการบริการจัดการสมาชิกห้องสมุด
ประกาศเรื่อง-การให้บริการยืมทรัพยากร

●แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีรายละเอียด ของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามา(Walk-in)
(2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service
*เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ.2566

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

●แสดงระบบการให้บริการ*ผ่านช่องทางออนไลน์*ที่ผู้ขอรับบริการไม่อง เดินทางมายังจุดให้บริการ
●แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ
● สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
*ไม่รวมถึงช่องทางการถาม – ตอบ(Q&A)หรือสื่อสารตามปกติแบบออนไลนของหน์วยงาน

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

E–Service

●แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงาน ในประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2567ทุกรายการที่มีรายละเอียด
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
(4) วิธีการที่จะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

จัดซื้อจัดจ้างฯ

●แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
●แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ยกตัวอย่างเช่น
ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯในปี พ.ศ. 2567
* กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ให้หน่วยงานอธิบาย
เพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯในกรณีดังกล่าว

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

●แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้วณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
(4) สถานการณ์จัดซื้อจัดจ้างฯ
(5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(6) ราคากลาง (บาท)
(7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)
(8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
(10) เลขที่โครงการ
(11) วันที่ลงนามในสัญญา
(12) วันสิ้นสุดสัญญา
*เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯในปี พ.ศ. 2567

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

ประกาศร่าง TOR
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน-ปีงบประมาณ-2567

●แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
●แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
(4) สถานการณ์จัดซื้อจัดจ้างฯ
(5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(6) ราคากลาง (บาท)
(7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)
(8) เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับ
การคัดเลือก

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน-ปีงบประมาณ-2566
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่-10-2566

●แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
( 2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
(3) ระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
●เป็นแผนฯที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2567
แผนการบริหารบุคลากร 2567
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2567

●แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการดาเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(4) ระยะเวลาในการดาเนินการ(ระบุเป็นวัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดาเนินการ)
(5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลังจำแนกตามประเภทตำแหน่ง
(6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝีกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(7) ปัญหา/อุปสรรค
(8) ข้อเสนอแนะ
*เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566

●แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*
* กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงประมวลจริยธรรมจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

ประมวลจริยาธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

●แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีรายละเอียด
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ
(2) แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน
(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงานในปีพ.ศ. 2567

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

คณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม Do’s & Don’ts มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

●แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีรายละเอียด
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้องช่วงเวลาการกระทำความผิดพฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
(5) ระยะเวลาดำเนินการ

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

●แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยต้องแยก ต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป
●เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
●สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

●แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจ ริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีรายละเอียด
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
*เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
แบบบันทึกข้อร้องเรียน ไตรมาสที่ 1และ 4 ปีงบประมาณ 2566

●แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่มีรายละเอียด
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
*เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ. 2567

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม-การรับฟังเสียงของลูกค้าและรายงานสรุปความพึงพอใจของลูกค้า

●เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567
● มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่
ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป็นการประกาศสำหรับปี 2567
*การประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปีงบประมาณถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

ประกาศไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ประจำปี 2567

●แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
●เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุมการสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

กิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการตามการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของมหาวิทยาลัย

● แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงาน
เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงานปี พ.ศ. 2567

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy

● แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
*เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรืออประโยชน์อื่นใด

●แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
(1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*
(2) การใช้อานาจตามฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง
(4) การบริหารงานบุคคล
● ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
● เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ.2567
*กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น การรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงาน ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอานวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567

● แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผล การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี  พ.ศ. 2566
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสียงการทุจริต (รอบ 6 เดือน ต.ค.66-มี.ค.67)

● แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม*
(3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
● เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567
*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

● ข้อมูลอยู่ระหว่างดำนินการ*

● แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม*
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
*กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณให้ระบุในผลว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

● ข้อมูลอยู่ระหว่างดำนินการ*

● แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ในปี พ.ศ.2566* ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น
ดังต่อไปนี้
(1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
(2) การให้บริการและระบบEService
(3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
(4) กระบวนการกากับดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ
(5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
(6) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อานาจและการบริหารงานบุคคล
(7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
● แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็น
ไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
(2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
(4) ระยะเวลา
● แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
*กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรกให้หน่วยงานวิเคราะห์ตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

● ข้อมูลอยู่ระหว่างดำนินการ*

● แสดงผลการดาเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย
(1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม
(3) ผลลัพธ์หรือความสาเร็จของการดำเนินการ
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566
*กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯเป็นครั้งแรกให้หน่วยงานรายงานตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล

● ข้อมูลอยู่ระหว่างดำนินการ*