การประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม

No Data Found

การประเมินประสิทธิภาพการจัดการน้ำ

No Data Found

การประเมินประสิทธิภาพการจัดการก๊าซเรือนกระจก

สรุปการปล่อย GHG (tCO2e)

No Data Found

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์

5Kw

No Data Found

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์

3Kw

No Data Found

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์

1000 w

No Data Found

ปริมาณขยะแต่ละประเภท

ปี 2566

No Data Found

ขยะรีไซเคิล

% ขยะรีไซเคิล/นำกลับมาใช้ใหม่ ปี 2566

No Data Found

กิจกรรม DIY By ARIT