2.2.2(10) รายงานจำนวนทรัพยากรสารสนเทศประจำหลักสูตร ประปีการศึกษา 2562 (หน้า 3)