ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2565

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดทำหนังสือรายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป ดาวโหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 4(25กรกฏาคม-31ธันวาคม65)เพื่อทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป ดาวโหลดเอกสาร

ขอเชิญตอบแบบประเมินกิจกรรมการคัดเลือกและเสนอทรัพยากรสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญตอบแบบประเมินกิจกรรมการคัดเลือกและเสนอทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง กิจกรรมในครั้งต่อไป

การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เสนอความต้องการ หนังสือ, E-book, วารสาร/นิตยสาร และวิจัย/วิทยานิพนธ์ ในกิจกรรม “การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ” เพื่อดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และสนับสนุนการเรียนการสอน ในวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ. บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ประชาสัมพันธ์ประเมินสมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ขอประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เข้ารับการประเมินสมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล VRU Digital Literacy Skills Assessment (VRU-DLSA) ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยให้นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ให้สมัครได้ผ่านลิงก์ https://forms.gle/natHgZjdNAWTFKwA9 สมัครได้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น ***รอบสุดท้าย***

แบบสอบถาม ความต้องการความคาดหวังในการใช้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ต้องการสอบถาม ความต้องการความคาดหวังในการใช้บริการ เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการและรายงานผลตามตัวชี้วัดของสำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามพันธกิจ และการให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการที่มีความเหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย และประสิทธิภาพสูงสุด  ขอเชิญชวน ผู้ใช้บริการ คณะ/หน่วยงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตอบแบบสอบถาม คลิ๊ก https://forms.office.com/r/Ykp1RNGUQB

การประเมินสมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เข้ารับการประเมินสมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลVRU Digital Literacy Skills Assessment (VRU-DLSA) ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. โดยให้นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ให้สมัครได้ผ่านลิงก์ https://forms.gle/YDHRVrhfzs2uv79L8

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากอาการพระประชวรในเร็ววัน โดยมี ดร.สพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธาน ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์