ประชาสัมพันธ์กำหนดส่งคืนทรัพยากร สมาชิกประเภท อาจารย์

แจ้งครบกำหนดส่งคืนทรัพยากร สมาชิกประเภท อาจารย์ท่านที่ยืมทรัพยากรจะครบกำหนดส่ง ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ท่านสามารถ คืนหรือยืม ทรัพยากรต่อทันทีและติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ด้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 โทรศัพท์หมายเลข 02-529-1967 เบอร์ภายในกด 124

ประชาสัมพันธ์รายงานการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำรายงานการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปีการศึกษา 2566 เพื่อทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community)

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community)ในวันพฤหัสบดีที่ 7 และวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567ณ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 (สสว.1)ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีภายในกิจกรรมจะให้ความรู้เกี่ยวกับ  การใช้งาน Smart Phone เบื้องต้น การผลิต Digital Content ด้วย Smart Phone อีคอมเมิร์ซเบื้องต้

ประชาสัมพันธ์การสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ICDL รอบข้อสอบจริง

สำนักวิทยบริการฯ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ICDL รอบข้อสอบจริง ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมาเข้าร่วมสอบตามรอบที่กำหนด ในวันพุธที่ 7 และวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และขอให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประชาชนมาในวันสอบด้วย สอบรอบที่ 1 (จำนวน 30 คน) วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 | เวลา 13.00 – 14.30 น. สอบรอบที่ 2 (จำนวน 18 คน) วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 | เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญ…อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมคัดเลือก และเสนอจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมภายในงาน มีดังนี้ กิจกรรมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ พบกับศูนย์หนังสือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรมอบรม “เทคนิคการสืบค้นข้อมูลการสร้างบรรณานุกรมและตรวจสอบคุณภาพวารสารอย่างง่ายจากฐานข้อมูลออนไลน์Academic Search Ultimate,Engineering Source”วิทยากร คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช (Library Service Engineer,EBSCO Information Services)ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมหนังสือเปลี่ยนมือ กิจกรรมส่งต่อหนังสือมือสองให้กับผู้ที่สนใจเพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมแห่งการรักการอ่าน และการแบ่งปัน

ประกาศผลผู้สอบผ่านการสอบทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลรอบข้อสอบคู่ขนาน เพื่อให้นักศึกษาได้สิทธิเข้าสอบ IC3 Digital Literacy Certification

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศผลผู้สอบผ่านการสอบทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลรอบข้อสอบคู่ขนาน เพื่อให้นักศึกษาได้สิทธิเข้าสอบ IC3 Digital Literacy Certification นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://shorturl.asia/8xEAy ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้สอบผ่านติดต่อขอเข้าสอบและเลือกรอบสอบได้ที่ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ รายละเอียดรอบสอบ ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 | ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ– รอบที่ 1 เวลา 15.00 – 17.00 น. | รับจำนวน 25 คน ครั้งที่ 2 วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 | ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ– รอบที่ 1 เวลา 15.00…

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม BACK TO SCHOOl

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนน้องนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม BACK TO SCHOOlในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปร่วมสนุกลุ้นของที่ระลึก กับกิจกรรมตามล่า บน Passport1. สมัครสมาชิกห้องสมุด2. สมัครสมาชิก E-LIBRARY (SE-ED)3. กด Like/ติดตาม Facebook สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์

ขอเชิญตอบแบบประเมินกิจกรรมการคัดเลือกและเสนอทรัพยากรสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญตอบแบบประเมินกิจกรรมการคัดเลือกและเสนอทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง กิจกรรมในครั้งต่อไป

การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เสนอความต้องการ หนังสือ, E-book, วารสาร/นิตยสาร และวิจัย/วิทยานิพนธ์ ในกิจกรรม “การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ” เพื่อดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และสนับสนุนการเรียนการสอน ในวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ. บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ประชาสัมพันธ์ประเมินสมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ขอประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เข้ารับการประเมินสมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล VRU Digital Literacy Skills Assessment (VRU-DLSA) ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยให้นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ให้สมัครได้ผ่านลิงก์ https://forms.gle/natHgZjdNAWTFKwA9 สมัครได้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น ***รอบสุดท้าย***