แนะนำหนังสือ E-BOOK หนังสืออนุสรณ์  41 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนังสืออนุสรณ์  41 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  26 มิถุนายน 2567 41st Anniversary Faculty of Social Sciences, MCU[Ebook]   [PDF]

แนะนำหนังสือ E-BOOK ศาสตร์และศิลป์การศึกษาเชิงพื้นที่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ศาสตร์และศิลป์การศึกษาเชิงพื้นที่ประเทศในประชาคมอาเซียน State of the Art in Area Studies of Countries in ASEAN. ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. [Ebook] [PDF] ISBN 978-616-300-876-3

แนะนำหนังสือ E-BOOK พระสงฆ์ การเมือง คุก ในสังคมไทย

พระสงฆ์ การเมือง คุก ในสังคมไทย Buddhist Monks in Thai Politics and Prison. พระนครศรีอยุธยา : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 41 ปี คณะสังคมศาสตร์ 26 มิถุนายน 2567 41st Anniversary Faculty of Social Sciences, MCU] [Ebook]   [PDF] ISBN 978-616-300-922-7

แนะนำหนังสือ E-BOOK  พหุวัฒนธรรม : วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนาในอาเซียน

พหุวัฒนธรรม : วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนาในอาเซียน Multiculturalism Way of Life, Arts, Culture, Religion, in ASEAN. พระนครศรีอยุธยา : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 41 ปี คณะสังคมศาสตร์ 26 มิถุนายน 2567 41st Anniversary Faculty of Social Sciences, MCU] [Ebook]  [PDF]ISBN 978-616-300-924-1

แนะนำหนังสือ E-BOOK การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์วิถีพุทธ

. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์วิถีพุทธ เพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ในชุมชนวัดหนองม่วง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์;. พระนครศรีอยุธยา : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 41 ปี คณะสังคมศาสตร์ 26 มิถุนายน 2567][Ebook]  [PDF] ISBN : 978-616-300-923-4

ประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565

ด้วยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565ในรูปแบบ E-book โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย สถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเลชายฝั่ง น้ำบาดาล คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายจากชุมชน อุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ และวัตถุอันตรายและดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษ เหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยด้านมลพิษเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ข้อมูลสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565

ร่วมตอบแบบสำรวจการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ (ครั้งที่ 2)

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบ.ทศ.) สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึก และบุคลากร ร่วมตอบแบบสำรวจการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ (ครั้งที่ 2) ร่วมตอบแบบสำรวจที่: https://shorturl.at/bcwF4 เพื่อให้การบอกรับฐานข้อมูลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง สป.อว. ขอสำรวจรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (ครั้งที่ 2)  โดยให้ระบุความต้องการใช้งานฐานข้อมูล 3 ลำดับแรกจาก 8 ฐานข้อมูลของการสำรวจ (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์การสร้างทักษะทางด้าน Digital Content Creator และ Influencer

สำนักงานส่งเสริทเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ CONNEXION CONNEXION คือ โครงการคัดเลือก ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจสร้างทักษะในด้านการเป็น Influencer และ Content Creator โดยสมัครเพื่อเข้ารับการอบรม และเรียนรู้ด้านการสื่อสารในโลกดิจิทัล ทั้งทางเทคนิค และการผลิตสื่อโซเชียล มีเดีย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 ส.ค.66