รองศาสตราจารย์ ดร
thitiporn@vru.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล
รักษาราชการผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ
prapat@vru.ac.th
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
รองผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ
montip@vru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว
รองผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พี่อารีย์-1
aree.tip@vru.ac.th
นางอารีย์ ทิพรส
หัวหน้าสำนักงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ