แนะนำหนังสือ E-BOOK  พหุวัฒนธรรม : วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนาในอาเซียน

พหุวัฒนธรรม : วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนาในอาเซียน Multiculturalism Way of Life, Arts, Culture, Religion, in ASEAN. พระนครศรีอยุธยา : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
[จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 41 ปี คณะสังคมศาสตร์ 26 มิถุนายน 2567 41st Anniversary Faculty of Social Sciences, MCU]
[Ebook]  [PDF]
ISBN 978-616-300-924-1