แนะนำหนังสือ E-BOOK พระสงฆ์ การเมือง คุก ในสังคมไทย

พระสงฆ์ การเมือง คุก ในสังคมไทย Buddhist Monks in Thai Politics and Prison. พระนครศรีอยุธยา : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
[จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 41 ปี คณะสังคมศาสตร์ 26 มิถุนายน 2567 41st Anniversary Faculty of Social Sciences, MCU]
[Ebook]   [PDF
ISBN 978-616-300-922-7