บริหารงานทั่วไป

น.ส.พัทธนันท์ แสงปาก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pattanan@vru.ac.th

นางวีนา อาจหาญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

weena@vru.ac.th

น.ส.รัตติกาล มีเกาะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

rattikarn@vru.ac.th

งานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย

น.ส.พัชริน แสนโสภาวัน

นักเอกสารสนเทศ

patcharin@vru.ac.th

น.ส.พจนี เสาวรส

นักเอกสารสนเทศ

potjanee@vru.ac.th

น.ส.กีราวัลย์ ศรีหาตา

นักเอกสารสนเทศ

kerawan@vru.ac.th

น.ส.ยุพาภรณ์ อินทฤทธิ์

นักเอกสารสนเทศ

yupaporn@vru.ac.th

นายชนะพงษ์ สงสมอ

นักเอกสารสนเทศ

chanapong@vru.ac.th

นายสมร ฝ่ายรีย์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

samorn@vru.ac.th

นายวรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์

นักเอกสารสนเทศ

worarphat@vru.ac.th

งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

น.ส.อัฉราภรณ์ เอี่ยมสถาน

บรรณารักษ์

atcharaporn@vru.ac.th

นางปิยนันท์ ลีละชาต

บรรณารักษ์

piyanan@vru.ac.th

งานพัฒนาวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

นางปิยวรรณ วงษ์เรียนรอต

บรรณารักษ์

piyawan@vru.ac.th

นายปริญญา หงษ์ทอง

นักเอกสารสนเทศ

parinyar@vru.ac.th

น.ส.นริทร์ หนูเอก

บรรณารักษ์

narin.noo@vru.ac.th

น.ส.ทิพาตินันท์ สุดแจ้ง

บรรณารักษ์

thipatinan@vru.ac.th

น.ส.ทุเรียน พัฒนศักดิ์สมบูล

บรรณารักษ์

turian@vru.ac.th

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อนวัตกรรม

นายอภิชาติ หันชะโด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

apichart@vru.ac.th

นายวรุตม์ ช้างเถื่อน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

warut@vru.ac.th

นายไพศาล แซ่ก๊วย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

phaisarn@vru.ac.th

น.ส.จิราภรณ์ ปานเทวัญ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Jiraporn.pan@vru.ac.th

น.ส.ภัทรมาส ชูประจง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Pattharamas.chu@vru.ac.th