ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา เข้าอ่าน eBook ได้แล้ววันนี้

สามารถเข้าใช้ได้ที่ : URL : http://portal.igpublish.com/iglibrary/
คู่มือการใช้งาน iGLibrary – All Collection
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตกลงบอกรับฐานข้อมูลหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ชื่อว่า iGLibrary
ในนามโครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ฯ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 28 สถาบันทั่วประเทศ

Tags: 

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น.-20.00 น.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น.-20.00 น.
ระหว่างวันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2561
***ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์***

ความร่วมมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ

วันที่ ๔ พ.ค. ๖๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมความร่วมมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ EBSCO และ GALEs กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้ง ๒๘ แห่ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

Tags: 

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลของ CNKI

ด้วยบริษัท Tongfang Knowledge Network thchnology โดย China National Knowledge Infrastructure (CNKI)
ห้องสมุดออนไลน์และบริษัทที่พัฒนาฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน จะทำการเปิดให้เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล
5 ฐานของCNKI ประกอบด้วย

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ Webometrics Ranking ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้านหน้าอาคารหอสมุดกลาง

http://lib.vru.ac.th/?q=node/3898

อบรมการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย วารสาร และบทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมการให้ข้อมูลการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย วารสาร และบทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบการใช้งานของห้องสมุด โดยมี คุณอัฉราภรณ์ เอี่ยมสถาน และปิยวรรณ วงษ์เรียนรอต เป็นวิทยากรในการบรรยาย

Pages

Subscribe to lib.vru.ac.th RSS