Trial ฐานข้อมูลออนไลน์ ProQuest One Business

Abstract :  ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเรียนการสอนและใช้งานที่ครอบคลุมทุกด้านและสมบูรณ์ที่สุดเพียงแหล่งเดียว ด้านการบริหารธุรกิจ อาทิ ข่าว (News) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) วารสารวิชาการ (Journals) นิตยสาร (Magazines) วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) กรณีศึกษา (Business Cases) รายงานด้านการตลาด/อุตสาหกรรมในแต่ละประเทศ (Market, Country & Industry Reports) รวมถึงวิดีโอ (Videos) จากหลายสานักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีการสืบค้นของ ProQuest ONE Business

URL Link :   https://trials.proquest.com/access?token=bOXdkzejmzmPGkeiQPxESDmwS

DRIVE THRU เลื่อนล้อ รับ-ส่ง หนังสือ

เริ่มให้บริการ วันที่ 4 มกราคา 2564
1. สแกน QR code คลิก ส่งข้อความ แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ รายการหนังสือ
2. รอรับจุด DRIVE THRU
ส่งรายการหนังสือ เวลา 08.30 – 11.30 น. รับ 15.30 – 16.00 ส่งรายการหนังสือ เวลา 11.31 – 14.30 น. รับ 09.30 – 10.00 น.วันถัดไป

แบบฟอร์มจองห้องเพื่อใช้จัดทำสื่อการเรียนการสอน(เฉพาะอาจารย์และบุคลากร )

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และขอสงวนสิทธิ์การบริการให้เฉพาะอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หนังสือ E-BOOK ของ EBSCO

Digital Countercultures and the Struggle for Community
Series : The Information Society Series
Authors : Lingel, Jessica
Publication Information :
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press. 2017
Categories :
COMPUTERS / Internet / Social Media
COMPUTERS / Internet / General
SOCIAL SCIENCE / General

The End of Animal Farming : How Scientists, Entrepreneurs, and Activists Are Building an Animal-Free Food System
Series : –
Authors :
Reese, Jacy
Publication Information:Boston :
Beacon Press. 2018
Categories :
NATURE / Animal Rights
SOCIAL SCIENCE / Agriculture & Food
TECHNOLOGY & ENGINEERING / Food Science / General

 

The Complete Book of Butchering, Smoking, Curing, and Sausage Making
Series : –
Authors :
Hasheider, PhilipPublication
Information : Ed.:Revised and expanded edition. Minneapolis, MN : Voyageur Press. 2017
Categories :
TECHNOLOGY & ENGINEERING / Food Science / General

 

Pro RESTful APIs : Design, Build and Integrate with REST, JSON, XML and JAX-RS
Series : –
Authors : Patni, Sanjay
Publication Information :
Santa Clara, California : Apress. 2017
Categories :
COMPUTERS / Internet / Web Programming
COMPUTERS / Programming / General
COMPUTERS / Languages / General

>>>ดูหนังสือเล่มอื่นต่อ<<<

ปฐมนิเทศ ในรูปแบบ ON SITE

“VRU First Step of Learning”
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 | เวลา 08.00 – 16.00 น.
ระบบ (Zoom Cloud Meeting) และLive Facebook :
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร


1. พัฒนาสำนักวิทยบริการฯ ในทุกๆด้านเพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้แหล่งรวมความรู้ชั้นนำของสังคม
2.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และดำเนินการให้สอดคล้องตามหลักสูตรตามความต้องการของสังคม
3.บริการทรัพยากรสารสนเทศและวิชาการอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม
4.สืบสานการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคม
5.สร้างพันธมิตร เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดภาคีต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกให้ก้าวทันประชาคมอาเซียน
6.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx)
และมาตราฐานห้องสมุดสีเขียว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคม

“พัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการมุ่งเน้นบริการที่เป็นเลิศร่วมพัฒนาสังคม”

อบรมเชิงปฏิบัติการ Webometrics Ranking ประจำปีงบประมาณ 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ Webometrics Ranking
อบรมเชิงปฏิบัติการ Webometrics Ranking
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Webometrics Ranking ประจำปีงบประมาณ 2564
เพื่อให้กำรจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ จากการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตของโลกที่จะต้องดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลให้ตอบสนองต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วยดัชนี Webometrics ด้วย
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ