ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา เข้าอ่าน eBook ได้แล้ววันนี้

สามารถเข้าใช้ได้ที่ : URL : http://portal.igpublish.com/iglibrary/
คู่มือการใช้งาน iGLibrary – All Collection
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตกลงบอกรับฐานข้อมูลหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ชื่อว่า iGLibrary
ในนามโครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ฯ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 28 สถาบันทั่วประเทศ

Tags: 

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลของ CNKI

ด้วยบริษัท Tongfang Knowledge Network thchnology โดย China National Knowledge Infrastructure (CNKI)
ห้องสมุดออนไลน์และบริษัทที่พัฒนาฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน จะทำการเปิดให้เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล
5 ฐานของCNKI ประกอบด้วย

ระชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ Webometrics Ranking ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้านหน้าอาคารหอสมุดกลาง

http://lib.vru.ac.th/?q=node/3898

อบรมการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย วารสาร และบทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมการให้ข้อมูลการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย วารสาร และบทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบการใช้งานของห้องสมุด โดยมี คุณอัฉราภรณ์ เอี่ยมสถาน และปิยวรรณ วงษ์เรียนรอต เป็นวิทยากรในการบรรยาย

ต้นวาสนา

ชื่อพื้นเมือง : ประเดหวี, มังกรหยก (กรุงเทพฯ)
ชื่อสามัญ : Cape of Good Hope, Dracaena
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena fragrans (L.) Ker-GawI.
ชื่อวงศ์ : AGAVACEAE
ที่มา : https://www.samunpri.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2/

Tags: 

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะ เข้าสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยและพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.45 น.
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะ
เข้าสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยและพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

http://lib.vru.ac.th/?q=node/3572

Pages

Subscribe to lib.vru.ac.th RSS