ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา

ขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการ มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดยจัดทุกวันพุธ (บ่าย) เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 15-707 ชั้น 7 อาคาร 100 ปีฯ

ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกห้องสมุด (เฉพาะอาจารย์) เรื่องกำหนดการส่งคืนทรัพยกร

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และวิจัย
ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกห้องสมุด ฉเพาะอาจารย์
เรื่องกำหนดการส่งคืนทรัพยกร ในภาคเรียนที่ 1 จะครบกำหนดใน
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นี้สามารถส่งคืนได้ตั้งแต่บัดนี้

แบบฟอร์มจองห้องเพื่อใช้จัดทำสื่อการเรียนการสอน(เฉพาะอาจารย์และบุคลากร )

สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ ชั้น 2 ห้อง Inspiration Lab
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และขอสงวนสิทธิ์การบริการให้เฉพาะอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หนังสือ E-BOOK ของ EBSCO

Digital Countercultures and the Struggle for Community
Series : The Information Society Series
Authors : Lingel, Jessica
Publication Information :
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press. 2017
Categories :
COMPUTERS / Internet / Social Media
COMPUTERS / Internet / General
SOCIAL SCIENCE / General

The End of Animal Farming : How Scientists, Entrepreneurs, and Activists Are Building an Animal-Free Food System
Series : –
Authors :
Reese, Jacy
Publication Information:Boston :
Beacon Press. 2018
Categories :
NATURE / Animal Rights
SOCIAL SCIENCE / Agriculture & Food
TECHNOLOGY & ENGINEERING / Food Science / General

 

The Complete Book of Butchering, Smoking, Curing, and Sausage Making
Series : –
Authors :
Hasheider, PhilipPublication
Information : Ed.:Revised and expanded edition. Minneapolis, MN : Voyageur Press. 2017
Categories :
TECHNOLOGY & ENGINEERING / Food Science / General

 

Pro RESTful APIs : Design, Build and Integrate with REST, JSON, XML and JAX-RS
Series : –
Authors : Patni, Sanjay
Publication Information :
Santa Clara, California : Apress. 2017
Categories :
COMPUTERS / Internet / Web Programming
COMPUTERS / Programming / General
COMPUTERS / Languages / General

>>>ดูหนังสือเล่มอื่นต่อ<<<

ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงวไลยอลงกรณ์

ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงวไลยอลงกรณ์ โดยใช้กระทงผักตบชวา
กระทงจากธรรมชาติ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไอเดียของคนรุ่นใหม่ เพื่อง่ายต่อการย่อยสลาย

ประชาสัมพันธ์ ารสารอิเล็กทรอนิกส์ DSD News ปีที่ 8 ฉบับที่ 41

กรมพัฒนาฝีมือและแรงงาน ได้จัfทำวารสาร DSD NEW ปีที่ 8 ฉบับที่41 เพื่อประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภาระกิจของกรมพัฒนาฝีมือและแรงงาน

ประชาสัมพันธ์ วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักวิชาการตามเกณฑ์วารสารระดับชาติ ดําเนินการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ทั้งนี้ วารสารจะเผยแพร่ในลักษณะของ Electronic Journal

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ 64” พัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักวิชาการตามเกณฑ์วารสารระดับชาติ ดําเนินการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในสาขาพืชศาสตร์ (Plant Science), สาขาสัตวศาสตร์ (Animal Science), สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Medicine), สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science and Health Science) ทั้งนี้ วารสารจะเผยแพร่ในลักษณะของ Electronic Journal

ประชาสัมพันธ์ วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้จัดทำวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ และขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

ประชาสัมพันธ์ วารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ โดยวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นวารสารที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ด้านสังคมศาสตร์ ธุรกิจ การจัดการ การบัญชี วิชาชีพสาธารณสุข จิตวิทยา และ สหวิทยาการ