แนะนำหนังสือถอดบทเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง ๔ ดี วิถีพอเพียง จังหวัดสระแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
มอบหนังสือถอดบทเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง ๔ ดี วิถีพอเพียง จังหวัดสระแก้ว (รวม ๑๐ เล่ม) พร้อมไฟล์หนังสือรูปแบบ pdf. ให้แก่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ข้อมูลของชุมชนท้องถิ่นต่อไป

แบบฟอร์มจองห้องเพื่อใช้จัดทำสื่อการเรียนการสอน(เฉพาะอาจารย์และบุคลากร )

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และขอสงวนสิทธิ์การบริการให้เฉพาะอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หนังสือ E-BOOK ของ EBSCO

Digital Countercultures and the Struggle for Community
Series : The Information Society Series
Authors : Lingel, Jessica
Publication Information :
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press. 2017
Categories :
COMPUTERS / Internet / Social Media
COMPUTERS / Internet / General
SOCIAL SCIENCE / General

The End of Animal Farming : How Scientists, Entrepreneurs, and Activists Are Building an Animal-Free Food System
Series : –
Authors :
Reese, Jacy
Publication Information:Boston :
Beacon Press. 2018
Categories :
NATURE / Animal Rights
SOCIAL SCIENCE / Agriculture & Food
TECHNOLOGY & ENGINEERING / Food Science / General

 

The Complete Book of Butchering, Smoking, Curing, and Sausage Making
Series : –
Authors :
Hasheider, PhilipPublication
Information : Ed.:Revised and expanded edition. Minneapolis, MN : Voyageur Press. 2017
Categories :
TECHNOLOGY & ENGINEERING / Food Science / General

 

Pro RESTful APIs : Design, Build and Integrate with REST, JSON, XML and JAX-RS
Series : –
Authors : Patni, Sanjay
Publication Information :
Santa Clara, California : Apress. 2017
Categories :
COMPUTERS / Internet / Web Programming
COMPUTERS / Programming / General
COMPUTERS / Languages / General

>>>ดูหนังสือเล่มอื่นต่อ<<<

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้พื้นที่ถ่ายทำรายการ “เปิดกฎหมดเปลือก” backbone mcot

วันที่ 21 มกราคม 2564
ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ และ อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ใช้พื้นที่ถ่ายทำรายการ “เปิดกฎหมดเปลือก” backbone mcot
ณ ห้องสมุดกฎหมาย ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้บริการห้องสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

วันที่ 19 มกราคม 2564
ผศ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล และ อาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
จัดการเรียนการสอนออนไลน์
ชั้น 1 ห้องพระประวัติเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

ถ่ายทำคลิปวิดีทัศน์จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ในวันที่ 16 มกราคม 2564
บัณฑิตวิทยาลัยถ่ายทำคลิปวิดีทัศน์จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
โดยใช้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นถสานที่ในการถ่ายทำ

บันทึกการสอนออนไลน์ ผศ.จินตนา จันทร์ศิริ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 16 มกราคม 2564
ผศ.จินตนา จันทร์ศิริ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
บันทึกการสอนออนไลน์ ในรายวิชา SMS 103 หลักสถิติ SMS 104 สถิติธุรกิจ
ชั้น 1 ห้องพระประวัติเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

การใช้บริการห้องสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 15 มกราคม 2564
รศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนออนไลน์
ชั้น 1 ห้องพระประวัติเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

การใช้บริการห้องสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี


วันที่ 13 มกราคม 2564
รศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนออนไลน์
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ ขอใช้พื้นที่ถ่ายทำคลิปวีดีโอการเรียนการสอน

วันที่ 13 มกราคม 2564
ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การใช้พื้นที่ถ่ายทำคลิปวีดีโอการเรียนการสอน
ณ ห้องสมุดกฎหมาย ชั้น 3
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อสถานที่ให้บริการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสำนักวิทยบริการฯ

วันที่ 13 มกราคม 2564
ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ร่วมทำความสะอาด
ฆ่าเชื้อสถานที่ให้บริการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสำนักวิทยบริการฯ
เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)