ขอส่งไฟล์เอกสาร "แบบฟอร์มและกระดาษทำการ" ในการจัดทำกรอบอัตรากำลัง สายวิชาการและสานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างประเทศไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)