การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร

มอบหนังสืออนุสรณ์ อาจารย์บุญจันทร์ วงศ์รักมิตร อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยครูอุดรธานีและอดีตอธิการบดีวิทยาลัยครูเชียงใหม่

ขอส่งคำสั่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร รอบที่ 4