แบบฟอร์มจองห้องเพื่อใช้จัดทำสื่อการเรียนการสอน(เฉพาะอาจารย์และบุคลากร )

สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ ชั้น 2 ห้อง Inspiration Lab
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และขอสงวนสิทธิ์การบริการให้เฉพาะอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หนังสือ E-BOOK ของ EBSCO

Digital Countercultures and the Struggle for Community
Series : The Information Society Series
Authors : Lingel, Jessica
Publication Information :
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press. 2017
Categories :
COMPUTERS / Internet / Social Media
COMPUTERS / Internet / General
SOCIAL SCIENCE / General

The End of Animal Farming : How Scientists, Entrepreneurs, and Activists Are Building an Animal-Free Food System
Series : –
Authors :
Reese, Jacy
Publication Information:Boston :
Beacon Press. 2018
Categories :
NATURE / Animal Rights
SOCIAL SCIENCE / Agriculture & Food
TECHNOLOGY & ENGINEERING / Food Science / General

 

The Complete Book of Butchering, Smoking, Curing, and Sausage Making
Series : –
Authors :
Hasheider, PhilipPublication
Information : Ed.:Revised and expanded edition. Minneapolis, MN : Voyageur Press. 2017
Categories :
TECHNOLOGY & ENGINEERING / Food Science / General

 

Pro RESTful APIs : Design, Build and Integrate with REST, JSON, XML and JAX-RS
Series : –
Authors : Patni, Sanjay
Publication Information :
Santa Clara, California : Apress. 2017
Categories :
COMPUTERS / Internet / Web Programming
COMPUTERS / Programming / General
COMPUTERS / Languages / General

>>>ดูหนังสือเล่มอื่นต่อ<<<

ประชาสัมพันธ์วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่13 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ได้ดำเนินการจัดทำวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้าน มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ดูรายละเอียดได้ที่
 http://tci-thaijo.org/index.php/journal_sct
หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานบทความฉบับเต็ม(Full Paper)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมส่งผลงานบทความฉบับเต็ม
เข้าร่วมนำเสนอในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่16
ในวันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิชาคหกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิชาคหกรรมศาสตร์
ได้จัดกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันว่าคม 2562

สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันว่าคม 2562 เพื่อเผยแพร่สถานการณ์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้ทาง http://www.onep.go.th/ หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563

กรมสรรพาสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWLETTER  ปีที่35 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพสามิตสามารถดาวโหลดจุลสารผ่านทางมือถือระบบสมาร์ทโฟน โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่รายงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ได้จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรฐกิจ
-แรงงานไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม)2563
โดยเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ไฟล์
สามารถดาวน์โหลดได้ทาง
http://www.labour.go.th/index.php/plan/category/24-report4  หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแจกรางวัลของ EBSCO

กิจกรรมการตอบคำถามเพื่อแจกรางวัล “สายคล้องคอพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์”
ร่วมสนุกง่ายๆโดยสแกน QR Code แล้วตอบคำถาม
ระยะเวลาร่วมสนุก: ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2563
จับรางวัลและประกาศผลผู้โชคดี: วันที่ 1 กรกฎาคม 2563