ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา เข้าอ่าน eBook ได้แล้ววันนี้

สามารถเข้าใช้ได้ที่ : URL : http://portal.igpublish.com/iglibrary/
คู่มือการใช้งาน iGLibrary – All Collection
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตกลงบอกรับฐานข้อมูลหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ชื่อว่า iGLibrary
ในนามโครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ฯ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 28 สถาบันทั่วประเทศ

Tags: 

ต้นวาสนา

ชื่อพื้นเมือง : ประเดหวี, มังกรหยก (กรุงเทพฯ)
ชื่อสามัญ : Cape of Good Hope, Dracaena
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena fragrans (L.) Ker-GawI.
ชื่อวงศ์ : AGAVACEAE
ที่มา : https://www.samunpri.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2/

Tags: 

เปิดให้บริการถึง เวลา 20.00 น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการ ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 20.00 น.
ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะ เข้าสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยและพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.45 น.
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะ
เข้าสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยและพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

http://lib.vru.ac.th/?q=node/3572

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานักศึกษา

นที่ 30 และ 31 ตุลาคม 2560
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยจัดอบรมการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/?q=node/3567

โครงการให้บริการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปิดเว็บไซต์สำหรับบทเรียนออนไลน์ในระบบ e-Learning ที่มีการบริหารจัดการเรียน (Learning Management System, LMS) ที่ได้มาตรฐาน SCORM
เพื่อเป็นศูนย์ความรู้อิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจทั่วไป มีหลายหลักสูตรให้เลือกเรียน

Pages

Subscribe to lib.vru.ac.th RSS