สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ระหว่าง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยความร่วมมือดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านห้องสมุดตามข้อตกลงดังนี้

1. ความร่วมมือในการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ
3. ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดกำรห้องสมุดสีเขียว
5. การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำนักวิทยฯ

             ในความสำคัญของห้องสมุดซึ่งเป็นพื้นที่ แหล่งเรียนรู้ที่มีบทบำทสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ของสังคมและสร้างสรรค์ปัญญาให้กับชุมชนและสังคมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนในสภาวการณ์ที่ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกำลังทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้นการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นต้นแบบของสังคมในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ โดยมีการจัดทำมาตรฐานและเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว  ที่จะช่วยให้ห้องสมุดสามารถบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเชิงระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการทำข้อตกลง ของสำนักวิทยบริการฯ โดยมีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีและสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว ที่ได้จัดทำมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว รวมทั้งข้อกำหนดมาตรฐาน ห้องสมุดสีเขียว แนวทางเชิงปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว สำหรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวที่สนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศและทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก

               การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ความสำเร็จของการดำเนินงานการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ปี ที่กำหนดไว้จะเกิดขึ้นในระหว่างปีงบประมำณ 2557 จนถึงปีงบประมำณ 2561 และให้มีการทบทวนค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการและกิจกรรมทที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการสำนักวิทยบริการฯ เพื่อการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวในระยะต่อไป ซึ่งเป้าหมาย (target) ของสำนักวิทยบริการฯ ที่กำหนดนี้ เพื่อการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการฯ และการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวไปพร้อมกัน ที่สามารถวัดผลได้ เพื่อการนำผลตัดชี้วัดความสำเร็จ ไปใช้ในการพัฒนายกระดับสำนักวิทยบริการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ชั้นนำของสังคม และพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ดังนี้

หมวดที่ 1

ทั่วไป

หมวดที่ 2

โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 3

การจัดการทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 4

การจัดการของเสียและมลพิษ

หมวดที่ 5

การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 6

บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

หมวดที่ 7

เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

หมวดที่ 8

การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว