รับรางวัลโล่ตราสัญลักษณ์ G-GREEN

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
เข้ารับรางวัลโล่ตราสัญลักษณ์ G-GREEN ในงานรับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-GREEN
ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Gale Virtual Reference Library

Gale Virtual Reference Library

คือฐานข้อมูลหนังสือ eBook จากสํานักพิมพ์ GALE ที่มี ประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถใช้งานได้อยางไร้ ่ ขีดจํากดั โดยสามารถเข้าใช้งานได้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ทของทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และยังสามารถเข้าใช้ได้ พร้อมๆกน โดยไม ั ่จํากดจํานวนผู้ใช้ สามารถใช้ได้ทั ั ้ งบน PC, Table และ Smartphone ที่รองรับรับการใช้งานผาน ่ Browser

สถิติการเข้าใช้บริการ ปี2563

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด(สถานการณ์ช่วง Covid-191)
ดูรายละเอียด(สถานการณ์ช่วง Covid-191)
ดูรายละเอียด(สถานการณ์ช่วง Covid-191)
ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด