อบรมให้นักศึกษารายวิชา VGE111เรียนรู้การสืบค้นข้อมูล

อบรมให้นักศึกษารายวิชา VGE111เรียนรู้การสืบค้นข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูล
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ณ อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห้ว
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

อบรมให้นักศึกษารายวิชา VGE๑๑๑เรียนรู้การสืบค้นข้อมูล

อบรมให้นักศึกษารายวิชา VGE๑๑๑เรียนรู้การสืบค้นข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูล
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
ณ อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการ การประกันคุรภาพการศึกษาภายใน (IQA)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการ การประกันคุรภาพการศึกษาภายใน (IQA)
เพื่อการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ทดสอบระบบบริหาร ด้านงบประมาณ งานการเงินการบัญชี และงานพัสดุ

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
จัดการทดสอบระบบบริหาร ด้านงบประมาณ งานการเงินการบัญชี และงานพัสดุ
ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ
นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 
าชภัฏ ราชศักดิ์ : สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
ในวันจันทร์ ที่ 17 – วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่13 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ได้ดำเนินการจัดทำวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้าน มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ดูรายละเอียดได้ที่
 http://tci-thaijo.org/index.php/journal_sct
หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานบทความฉบับเต็ม(Full Paper)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมส่งผลงานบทความฉบับเต็ม
เข้าร่วมนำเสนอในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่16
ในวันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิชาคหกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิชาคหกรรมศาสตร์
ได้จัดกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ