ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา

ขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการ มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดยจัดทุกวันพุธ (บ่าย) เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 15-707 ชั้น 7 อาคาร 100 ปีฯ

ประชาสัมพันธ์วารสารกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ฉบับที่3

 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำวารสารกรมคุมประพฤติ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้และภาระกิจของกรมคุมประพฤติในด้านต่าง ๆฉบับที่ 3 ท่านสามารถเข้าชมและดาวโหลดไฟล์ได้ที่
http://www.probation.go.th/documents.php?id=158 หรือ QR CODE ด้านล่างนี้

ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกห้องสมุด (เฉพาะอาจารย์) เรื่องกำหนดการส่งคืนทรัพยกร

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และวิจัย
ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกห้องสมุด ฉเพาะอาจารย์
เรื่องกำหนดการส่งคืนทรัพยกร ในภาคเรียนที่ 1 จะครบกำหนดใน
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นี้สามารถส่งคืนได้ตั้งแต่บัดนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563“Social Innovation in the Era of Global Changes after Covid-19 Crisis

 เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563“Social Innovation in the Era of Global Changes after Covid-19 Crisis:นวัตกรรมสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังวิกฤตโควิด-19”วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช https://conference.sct.ac.th/11/