สอบเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

งานบริหารงานบุคคลได้จัดการสอบเพื่อสรรหาบุคคลเป็น
พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการราชภัฏตำบล (Rajabhat Tambon) 2 มีนาคม 2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564
คณะกรรมการโครงการราชภัฏตำบลสำรวจพื้นที่
และประชุมชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลท้องถิ่น ชุมชน
ณ รพ.สต. บ้านช่องกุ่ม รพ.สต. หนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสำรวจศักยภาพชุมชนสภาพปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน

โครงการราชภัฏตำบล (Rajabhat Tambon) 24 กุมพาพันธ์ 2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
และคณะกรรมการโครงการราชภัฏตำบลสำรวจพื้นที่และ
ประชุมชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลท้องถิ่น ชุมชน
ณ ตำบลบึงคอไห ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสำรวจศักยภาพชุมชน
สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน

อบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรม TQA Smart-Ex

วันที่ 3-4  มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วม
อบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรม TQA Smart-Ex
ในการรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration lab สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์วารสารการบัญชีและการจัดการ

วารสารการบัญชีและการจัดการ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ โดยวารสารมีขอบเขตครอบคลุมหลายสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่ การบัญชี การจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการการประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การบริหารการเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเศรษฐศาสตร์

อบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรม TQA Smart-Ex

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
อบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรม TQA Smart-Ex
ในการรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration lab

 

โครงการราชภัฏตำบล (Rajabhat Tambon) 17-18 กุมพาพันธ์ 2564

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
และคณะกรรมการโครงการราชภัฏตำบลสำรวจพื้นที่และประชุมชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลท้องถิ่น ชุมชน  ณ ตำบลเชียงรากใหญ่ ตำบลคลองหก ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสำรวจศักยภาพชุมชน
สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน

โครงการอบรมความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วม
โครงการอบรมความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ผู้บริหาร เวลา 9.00 -10.00 น.
บุคลากร เวลา 10.30- 11.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการ inspiration lab
อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 2