ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ครู นักเรียน และ นักศึกษา
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรม การใชงานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญ สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์”
โดยมีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับ
– การเข้าใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
– ร่วมเสนอรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
ณ ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2562

กรมสรรพาสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWLETTER  ปีที่34 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2562 เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพสามิตสามารถดาวโหลดจุลสารผ่านทางมือถือระบบสมาร์ทโฟน โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เรื่องมาตรการการเฝ้าระวังการระบาด

เรื่องมาตรการการเฝ้าระวังการระบาด การป้องกันและการแพร่ระบาด
ของโรคปอดอักเสบของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

สามารถติดตามสถานการณ์ การระบาดของโรคได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค  https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสะสมแสตมป์แลกของ  กติกายืมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท 2 เล่ม /รายการ รับแสตมป์ 1 ดวง สะสมครบตามจำนวนที่กำหนด นำมาติดต่อขอแลกของได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1

สะสมแสตมป์ครบ 60 ดวง

สะสมแสตมป์ครบ 120 ดวง

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ DLTV

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ DLTVในวันที่ 22 มกราคม 2563
โดยมี อ.ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี เป็นวิทยากร
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการราชภัฏโพล

ในวันที่ 22 มกราคม 2563  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการราชภัฏโพล
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์