ด้วยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565
ในรูปแบบ E-book โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย สถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเลชายฝั่ง
น้ำบาดาล คุณภาพอากาศ ระดับเสียง
ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายจากชุมชน อุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ และวัตถุอันตรายและดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษ
เหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยด้านมลพิษเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ข้อมูลสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565