ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2565

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดทำหนังสือรายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป

ดาวโหลดเอกสาร