ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญ…อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมคัดเลือก และเสนอจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมภายในงาน มีดังนี้ กิจกรรมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ พบกับศูนย์หนังสือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรมอบรม “เทคนิคการสืบค้นข้อมูลการสร้างบรรณานุกรมและตรวจสอบคุณภาพวารสารอย่างง่ายจากฐานข้อมูลออนไลน์Academic Search Ultimate,Engineering Source”วิทยากร คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช (Library Service Engineer,EBSCO Information Services)ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมหนังสือเปลี่ยนมือ กิจกรรมส่งต่อหนังสือมือสองให้กับผู้ที่สนใจเพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมแห่งการรักการอ่าน และการแบ่งปัน

ประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565

ด้วยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565ในรูปแบบ E-book โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย สถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเลชายฝั่ง น้ำบาดาล คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายจากชุมชน อุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ และวัตถุอันตรายและดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษ เหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยด้านมลพิษเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ข้อมูลสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565

ประกาศผลผู้สอบผ่านการสอบทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลรอบข้อสอบคู่ขนาน เพื่อให้นักศึกษาได้สิทธิเข้าสอบ IC3 Digital Literacy Certification

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศผลผู้สอบผ่านการสอบทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลรอบข้อสอบคู่ขนาน เพื่อให้นักศึกษาได้สิทธิเข้าสอบ IC3 Digital Literacy Certification นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://shorturl.asia/8xEAy ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้สอบผ่านติดต่อขอเข้าสอบและเลือกรอบสอบได้ที่ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ รายละเอียดรอบสอบ ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 | ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ– รอบที่ 1 เวลา 15.00 – 17.00 น. | รับจำนวน 25 คน ครั้งที่ 2 วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 | ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ– รอบที่ 1 เวลา 15.00…

ร่วมตอบแบบสำรวจการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ (ครั้งที่ 2)

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบ.ทศ.) สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึก และบุคลากร ร่วมตอบแบบสำรวจการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ (ครั้งที่ 2) ร่วมตอบแบบสำรวจที่: https://shorturl.at/bcwF4 เพื่อให้การบอกรับฐานข้อมูลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง สป.อว. ขอสำรวจรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (ครั้งที่ 2)  โดยให้ระบุความต้องการใช้งานฐานข้อมูล 3 ลำดับแรกจาก 8 ฐานข้อมูลของการสำรวจ (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์การสร้างทักษะทางด้าน Digital Content Creator และ Influencer

สำนักงานส่งเสริทเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ CONNEXION CONNEXION คือ โครงการคัดเลือก ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจสร้างทักษะในด้านการเป็น Influencer และ Content Creator โดยสมัครเพื่อเข้ารับการอบรม และเรียนรู้ด้านการสื่อสารในโลกดิจิทัล ทั้งทางเทคนิค และการผลิตสื่อโซเชียล มีเดีย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 ส.ค.66

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม BACK TO SCHOOl

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนน้องนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม BACK TO SCHOOlในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปร่วมสนุกลุ้นของที่ระลึก กับกิจกรรมตามล่า บน Passport1. สมัครสมาชิกห้องสมุด2. สมัครสมาชิก E-LIBRARY (SE-ED)3. กด Like/ติดตาม Facebook สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์