ประชาสัมพันธ์ จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ ๙๐ ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖