แบบสอบถาม ความต้องการความคาดหวังในการใช้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ต้องการสอบถาม

ความต้องการความคาดหวังในการใช้บริการ เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง

การให้บริการและรายงานผลตามตัวชี้วัดของสำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามพันธกิจ

และการให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการที่มีความเหมาะสม

กับกลุ่มเป้าหมาย และประสิทธิภาพสูงสุด 🙏🏻 ขอเชิญชวน ผู้ใช้บริการ คณะ/หน่วยงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา

ตอบแบบสอบถาม คลิ๊ก https://forms.office.com/r/Ykp1RNGUQB