ทดสอบร่างกายบุคลากรของสำนักวิทยบริการตามโครงการองค์กรซ่อนอ้วน (The Firm)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทดสอบร่างกายบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการองค์กรซ่อนอ้วน (The Firm)
ณ อาคารพยาบาล ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านต่อ:http://lib.vru.ac.th/?q=node/1191

เชิญชมงาน "โครงการหลวง ๒๕๕๘"

มูลนิธิโครงการหลวงเชิญชมงาน "โครงการหลวง ๒๕๕๘"
โดยมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการวิชาการ การจำหน่ายผลผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของโครงการหลวง การสาธิตและจำหน่ายอาหารจากผลิตผลของโครงการหลวง กิจกรรมการประกวด และการแสดงของชนเผ่าต่างๆ
โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์

ด้วยบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล ฯ จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัย/สถาบัน สามารถเข้าทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 6 เดือน

รายละเอียดฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ : http://lib.vru.ac.th/?q=node/1122

นิทรรศการ "กระทงลดโลกร้อน"

เริ่มแล้ว ทราบหรือยัง !!!!! ????
นิทรรศการ "กระทงลดโลกร้อน"
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑
ร่วมลงชื่อ D I Y ประดิษฐ์กระทง
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
กระทงจากเศษวัสดุเหลือใช้
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
ด่วน !!!! รับจำนวนจำกัด

กระทงลดโลกร้อนhttp://lib.vru.ac.th/?q=node/1099

ตรวจรับการติดตั้งประตูสัญญาณป้องกันทรัพยากรสูญหาย (ประตูระบบ RFID)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี
เป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจรับการติดตั้งประตูสัญญาณป้องกันทรัพยากรสูญหาย (ประตูระบบ RFID)
โดยมี อ.ไชย มีหนองหว้า ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักให้การต้อนรับ
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/1096

ขอเชิญร่วมงาน

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ "กระทงลดโลกร้อน"
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

และร่วมกิจกรรม D I Y ประดิษฐ์กระทง

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กระทงจากเศษวัสดุเหลือใช้
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กรทงจากวัสดุธรรมชาติ

ฟรี....อุปกรณ์ ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด
ลงชื่อที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม - คืน ชั้น 1

ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Happy workplace

Happy Workplace คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กร อย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ องค์กร เพื่อให้องค์กรมีความ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง จะนำไปสู่การพัฒนาเติบโตอย่าง ต่อเนื่องขององค์กร (การจัดการองค์กรโดยเน้น การจัดการ “คน” เป็นหลัก)

มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. ๒๕๕๘

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พัฒนามาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เพื่อส่งเสริมให้ห้องสมุดเพิ่มบทบาทในการเป็นหน่วยบริการความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาและมีมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ ทั้งนี้ มาตรฐานดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้ห้องสมุดทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการก๊าซเรือนกระจก ด้วยการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์และพิจารณาต่อยอดไปสู่กิจกรรมการชดเชยคาร์บอน

อบรม Google For Education ให้กับคุณครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฝ่ายประถม

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม Google For Education ให้กับคุณครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายประถม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิต

Pages

Subscribe to lib.vru.ac.th RSS