ปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จะดำเนินการปรับปรุงพื้นผนังอาคารเริ่มจากภายนอกด้านหน้าอาคารปีกหอสมุด บริเวณทางเดิน บริเวณด้านหน้าห้องบริการคอมพิวเตอร์
ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออภัยในความไม่สะดวก
ผู้ใช้บริการยังสามารถเข้าใช้บริการได้ตามปกติ

ส่งมอบความสุขเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

บริษัท WISERF โดย คุณณัฐชญา ผดุงวิทย์
ได้มาส่งมอบความสุขเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมี อาจารย์ไชย มีหนองหว้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

การใช้ Google Form & Google Classroom ในการจัดการเรียนรู้

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี
ประธานกล่าวเปิดการอบรม เรื่อง การใช้ Google Form & Google Classroom ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีคุณศุภชัย ศศิกนก และคุณสุภนิช อิศรานุกรณ์ Google Education Trainer ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม
จัดโดย งานพัฒนาอาจารย์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านต่อ:http://lib.vru.ac.th/?q=node/1219

ปิดบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปิดบริการ!!!!
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
ส่วนล่วงเวลา ๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
และวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.และ

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙
สำนักวิทยบริการฯ ขออภัยในความไม่สะดวก

ทดสอบร่างกายบุคลากรของสำนักวิทยบริการตามโครงการองค์กรซ่อนอ้วน (The Firm)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทดสอบร่างกายบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการองค์กรซ่อนอ้วน (The Firm)
ณ อาคารพยาบาล ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านต่อ:http://lib.vru.ac.th/?q=node/1191

เชิญชมงาน "โครงการหลวง ๒๕๕๘"

มูลนิธิโครงการหลวงเชิญชมงาน "โครงการหลวง ๒๕๕๘"
โดยมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการวิชาการ การจำหน่ายผลผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของโครงการหลวง การสาธิตและจำหน่ายอาหารจากผลิตผลของโครงการหลวง กิจกรรมการประกวด และการแสดงของชนเผ่าต่างๆ
โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์

ด้วยบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล ฯ จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัย/สถาบัน สามารถเข้าทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 6 เดือน

รายละเอียดฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ : http://lib.vru.ac.th/?q=node/1122

นิทรรศการ "กระทงลดโลกร้อน"

เริ่มแล้ว ทราบหรือยัง !!!!! ????
นิทรรศการ "กระทงลดโลกร้อน"
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑
ร่วมลงชื่อ D I Y ประดิษฐ์กระทง
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
กระทงจากเศษวัสดุเหลือใช้
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
ด่วน !!!! รับจำนวนจำกัด

กระทงลดโลกร้อนhttp://lib.vru.ac.th/?q=node/1099

ตรวจรับการติดตั้งประตูสัญญาณป้องกันทรัพยากรสูญหาย (ประตูระบบ RFID)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี
เป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจรับการติดตั้งประตูสัญญาณป้องกันทรัพยากรสูญหาย (ประตูระบบ RFID)
โดยมี อ.ไชย มีหนองหว้า ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักให้การต้อนรับ
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/1096

Pages

Subscribe to lib.vru.ac.th RSS