มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. ๒๕๕๘

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พัฒนามาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เพื่อส่งเสริมให้ห้องสมุดเพิ่มบทบาทในการเป็นหน่วยบริการความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาและมีมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ ทั้งนี้ มาตรฐานดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้ห้องสมุดทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการก๊าซเรือนกระจก ด้วยการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์และพิจารณาต่อยอดไปสู่กิจกรรมการชดเชยคาร์บอน

ที่มา:http://ghg361.tgo.or.th/index.php/news/2990-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%...