ตรวจรับการติดตั้งประตูสัญญาณป้องกันทรัพยากรสูญหาย (ประตูระบบ RFID)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี
เป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจรับการติดตั้งประตูสัญญาณป้องกันทรัพยากรสูญหาย (ประตูระบบ RFID)
โดยมี อ.ไชย มีหนองหว้า ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักให้การต้อนรับ
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/1096