ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์

ด้วยบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล ฯ จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัย/สถาบัน สามารถเข้าทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 6 เดือน

รายละเอียดฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ : http://lib.vru.ac.th/?q=node/1122

สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition: http://search.eb.com