นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เยี่ยมชมและใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ห้อง 84 ปี บรรณาภิรมย์ วันที่ 8 มิถุนายน 2561