สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ajchai's picture

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น Green Library ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อส่ง เสริมการเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมจุดประกายความคิดและการสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้ เกิดกับนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนถึงผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี และขยายผลจากบุคคลสู่ชุมชน สู่สังคม ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในระดับชาติ
การพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นห้องสมุดสีเขียว ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา บรรลุผลเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งในด้านการประหยัดพลังงาน และการปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของผู้ให้บริการและ ผู้ใช้บริการ รวมทั้งการให้บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว โดยมีการวางแผนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

การดำเนินมาตรการปรับปรุงอาคาร 15 มาตรการ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 6 แสนหน่วยต่อปี (ร้อยละ 24 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด) คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ ประมาณ 2 ล้านบาท ในปี 2554 (เป็นผลในปีแรกที่ดำเนินมาตรการ)
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น
จัดมุมความรู้ประหยัดพลังงาน
พัฒนาคลังความรู้อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ผลิต Animation เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานในห้องสมุด
จัดกิจกรรม ความรู้คู่สุขาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ส่งเสริมการอ่าน และการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
จัดประกวดออกแบบมัสคอต และคำขวัญอนุรักษ์พลังงาน
จัดการแข่งขันสืบค้นข้อมูลอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
จัดการอบรม ดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
จัดการแข่งขันประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง และมีการมอบรางวัลเป็นประจำทุกปี
บริหารจัดการและให้บริการ โดยยึดหลักการ Reduce Reuse Recycle
ลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยระบบ eOffice ใช้กระดาษ reuse และส่งเสริมการใช้กระดาษ recycle
ผลิต eBook และผลิตสื่อการเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ในสัดส่วนที่มากขึ้นกว่าการให้บริการในรูปฉบับพิมพ์
Recycle ครุภัณฑ์ และวัสดุเหลือใช้ของห้องสมุด เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
จัดทำโครงการ ส.ค.ส. reuse เพื่อนำ ส.ค.ส. ใช้แล้วมาผลิตสมุดฉีก และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ (โซนนิ่ง)
พัฒนา Eco-Library ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาห้องสมุดในสวน ส่งเสริมการอ่านท่ามกลางธรรมชาติแบบประหยัดพลังงาน

รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน

สำนัก หอสมุด ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาคารตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมประกวด โดยมีสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา และได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานในโครงการ Building Energy Awards of Thailand 2010 : BEAT2010

Tags: