สอบปฏิบัติความรู้ทักษะ ทดสอบความรู้ พนักงานสายสนับสนุน วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Photo: 

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดสอบปฏิบัติความรู้ทักษะ ทดสอบความรู้ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์สายสนับสนุน
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์